Inkomensgegevens

Wat is het gezamelijk verzamelinkomen?

Het gezamelijk verzamelinkomen is verwachte bruto inkomen van de hoofdhuurder én meerderjarige partner/medebewoners (art. 2.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001). Onder het verzamelinkomen valt het jaarloon inclusief vakantiegeld, een eventuele 13e maand, winst uit onderneming, inkomen uit freelance-activiteiten en inkomen uit vermogen of andere bezittingen (box 3). Het gaat om het verwachte bruto verzamelinkomen in het kalenderjaar waarin de huurovereenkomst wordt aangegaan. Eventuele inkomens van minder- en meerderjarige kinderen tellen hierbij niet mee.

Hoe toetsen we het inkomen?

Op het moment van toewijzing vragen we u de volgende bewijsstukken te overleggen:
• een IB60 formulier;
• eventuele laatste salaris- of uitkeringsstrook;
• eventuele werkgeversverklaring.

Om het inkomen te bepalen, hanteren wij onderstaand stappenplan.

Stap 1: bepalen verzamelinkomen o.b.v. IB60-formulier
Om uw verwachte inkomen in 2012 te schatten, worden de verzamelinkomens uit 2011 of 2010 (o.b.v. het IB60-formulier) geïndexeerd met een index. Het inkomen van 2011 wordt vermenigvuldigd met 1,0140 (index I1) en het inkomen van 2010 wordt vermenigvuldigd met 1,0329 (index l2). Deze indices hebben betrekking op de gemiddelde inkomensstijging van de afgelopen 2 jaar. De hoogte van deze factoren wordt jaarlijks door het Rijk bepaald en gepubliceerd. Uit deze rekensom volgt dus uw geschatte inkomen in 2012.

LET OP! Wij raden u aan het IB60 formulier per direct aan te vragen. Het formulier is gratis op te vragen via de Belastingtelefoon (0800-0543). Houdt het burgerservicenummer bij de hand. Het formulier blijft een jaar geldig. Het is belangrijk dat u het formulier direct kunt overleggen op het moment van toewijzing. Kunt u dat niet, dan wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden.

Stap 2: wijkt het inkomen in 2012 aanzienlijk af van voorgaande jaren?
De woningzoekende is verplicht op te geven of hij/zij eventuele inkomenswijzigingen verwacht in het jaar waarin de huurovereenkomst getekend wordt (bijvoorbeeld vanwege verandering van baan, ontslag, andere gezinssituatie of vanwege het meegerekend inkomen van inwonende kinderen in het IB60-formulier). Als op basis van verklaringen van de woningzoekende blijkt dat het verwachte inkomen aanzienlijk afwijkt van het geschatte inkomen volgens de berekening uit stap 1, dan kan De Vooruitgang het toetsinkomen bijstellen (bij voorkeur onderbouwd met bewijsstukken als jaaropgaven, loonstroken, uitkeringsspecificaties e.d.).

Stap 3: opstellen en ondertekenen inkomensverklaring
De woningzoekende is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste inkomen. Daarom ondertekent hij/zij bij de woningtoewijzing een inkomensverklaring, waarmee hij/zij verklaart dat de aangeleverde informatie klopt. Deze bescheiden bewaren we voor een accountantscontrole op naleving van de inkomenstoets.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers van De Vooruitgang staan iedereen graag te woord en zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.

LET OP! Wanneer een vrijkomende woning wordt aanvaard, dan vervalt de urgentie en de inschrijving als woningzoekende.


Tip: Heeft De Vooruitgang u een woning toegewezen? Vergeet niet uw adres te laten wijzigen in het bevolkingsregister. Dit kunt u doorgeven aan de afdeling burgerzaken van de Gemeente Edam-Volendam. Contactgegevens en openingstijden kunt u vinden op www.edam-volendam.nl.