Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij De Vooruitgang

De centrale overheid onderscheidt als wetgever binnen de Wmo negen deelgebieden waarbinnen de gemeente prestaties moet leveren om de deelname van burgers aan het maatschappelijk leven optimaal te laten zijn. Deze deelgebieden worden daarom betiteld als prestatievelden.

Vertaald naar de situatie binnen onze gemeente zijn dit de volgende prestatievelden:
  1. Bevorderen van sociale verbondenheid en leefbaarheid in beide kommen, wijken en buurten.
  2. Ondersteunen van jeugdigen die problemen hebben met opgroeien, en van ouders die problemen hebben met opvoeden. Dit ter oplossing, en voorkoming van ernstiger problemen in de toekomst.
  3. Het geven van informatie, advies en ondersteuning.
  4. Ondersteunen van personen, die zich onbezoldigd inzetten om deelname aan het maatschappelijk leven van mensen in hun sociale omgeving en daarbuiten te bevorderen (mantelzorgers en vrijwilligers).
  5. Ondersteuning van mensen, die vanwege lichamelijke beperkingen of chronisch psychische problemen extra moeite hebben om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.
  6. Het toekennen van voorzieningen en hulpmiddelen aan mensen met lichamelijke beperkingen of chronisch psychische problemen, zodat hun zelfstandig functioneren en hun deelname aan het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd.
  7. Het bieden van maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld: vrouwenopvang).
  8. Uitvoerbaar maken van de openbare geestelijke gezondheidszorg.
  9. Uitvoerbaar maken van het verslavingsbeleid.

Het Breed Sociaal loket

In het Stadskantoor in Volendam is het Breed Sociaal loket gevestigd. De medewerkers kunnen u informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn en in sommige gevallen kunnen aanvragen direct worden behandeld. Het is ook mogelijk om bij het Breed Sociaal loket met diverse organisaties een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Het Breed Sociaal loket is volop in ontwikkeling. De medewerkers kunnen u breed informeren over de mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn binnen de gemeente Edam-Volendam. En als het antwoord op uw vraag niet direct voor handen is, dan gaan ze voor of samen met u op zoek naar het antwoord. Het Breed Sociaal loket is er op gericht om u te helpen de juiste weg te vinden in de wirwar van regelgeving die de welzijns- en zorgsector in zich herbergt.

Openingstijden Breed Sociaal loket
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Voorzieningen bij De Vooruitgang

De Vooruitgang wil ook graag dat onze huurders zolang mogelijk zelfstandig wonen. De zorg dient betaalbaar gehouden te worden voor mensen die dit echt nodig hebben. De Vooruitgang biedt huurders met een doktersverklaring de volgende voorzieningen aan:

Voorziening Eigen bijdrage
Verhoogde toiletpot € 100,-
Beugels € 20,- per beugel