Bezwaar tegen huurverhoging

Het is mogelijk schriftelijk bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. U kunt dan gebruik maken van dit formulier van de Huurcommissie. U ontvangt van ons uiterlijk medio augustus 2016 een schriftelijke reactie.

Bent u het niet eens bent met de afgegeven inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2014?
Maak dan schriftelijk bezwaar en geef duidelijk aan dat u vindt dat de inkomensverklaring niet klopt. De Belastingdienst vernieuwt de inkomensgegevens half juli 2016. Wij vragen half juli opnieuw een inkomensverklaring aan.

Klopt het aantal personen niet op de afgegeven inkomensverklaring?
Maak dan schriftelijk bezwaar en geef duidelijk aan dat u vindt dat het aantal personen niet klopt. Voor 1 juli 2016 moeten uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) aangepast zijn. U doet dit bij de gemeente waar u woont. De Belastingdienst vernieuwt de inkomensgegevens half juli 2016. Wij vragen half juli opnieuw een inkomensverklaring aan.

Is uw inkomen in 2015 gedaald?
Dan stuurt u ons:
 • een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het  vastgestelde inkomen over 2015. Deze vraagt u vanaf juni 2016 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis.
   
 • een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.
Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat uw inkomen 2015 lager is, dan passen wij de huurverhoging aan.

Bent u of is een lid van uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt?
Let op: u kunt alleen bezwaar maken op de inkomensafhankelijke huurverhoging (het deel boven het basishuurverhogingspercentage).
Dan ontvangen wij van u:
 • In geval van een eenpersoonshuishouden: het aan u verstrekte indicatiebesluit voor persoonlijke verzorging of verpleging met een geldigheidsduur van minstens één jaar voor tenminste 10 uur zorg per week.
   
 • In geval van een meerpersoonshuishouden: het aan u of een ander lid van uw huishouden verstrekte indicatiebesluit voor persoonlijke verzorging of verpleging met een geldigheidsduur van minstens één jaar voor tenminste 10 uur zorg per week.
   
 • In geval van een meerpersoonshuishouden een verklaring met blijk van waardering mantelzorg door gemeente.
   
 • Het aan u of een ander lid van uw huishouden verstrekte indicatiebesluit voor verblijf in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of ADL-assistentie.
   
 • Het aan u of een ander lid van uw huishouden verstrekte beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
   
 • In geval van blindheid ontvangen wij een verklaring van de huisarts waarop staat dat u of een ander lid van uw huishouden blind is.

Als op basis van de aangeleverde gegevens blijkt dat u of een lid van uw huishouden chronisch ziek of gehandicapt is, passen wij de huurverhoging aan.

Maakt u bezwaar om andere redenen dan hierboven genoemd?
Maak dan schriftelijk bezwaar met daarin een duidelijke omschrijving van uw reden.

Wat De Vooruitgang doet met uw bezwaar?
Wij beoordelen de door u ingeleverde gegevens en bekijken of wij het met uw bezwaar eens zijn. Is dit het geval? Dan passen wij de huurverhoging aan. Is dit niet het geval? Dan blijft de huurverhoging hetzelfde. U ontvangt van ons altijd schriftelijk bericht met de reden waarom wij u bezwaar ongegrond vinden.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Dan vragen wij aan de huurcommissie om het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De uitspraak van de huurcommissie ontvangt u schriftelijk en is bindend. Wordt De Vooruitgang  in het gelijk gesteld? Dan betaalt u aan de huurcommissie € 25,-.