Dit mag niet!

 • Het is niet toegestaan waar dan ook in het gehuurde hennep te kweken in geen enkele hoeveelheid, of andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld (art. 6.3 van de algemene huurvoorwaarden).
   
 • Het is niet toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in (delen van) het gehuurde te ontplooien (art. 6.3 van de algemene huurvoorwaarden).
   
 • Het is niet toegestaan huisdieren te houden die overlast veroorzaken (art. 6.4 van de algemene huurvoorwaarden).
   
 • Het is zonder schriftelijke toestemming van De Vooruitgang niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Het 'in gebruik geven aan derden' wordt in de ruimste zin des woords gelijk gesteld aan onderverhuur. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs, de kamer die onderverhuurd wordt en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst.
  Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder. Voor ongeoorloofde onderhuur geldt voorts dat huurder alle door onderhuur verkregen inkomsten aan verhuurder dient af te dragen (art. 6.8 en 6.9 van de algemene huurvoorwaarden).

De Vooruitgang wil u zo veel mogelijk tegemoetkomen in uw wensen. Daarom zijn we bijvoorbeeld ruimhartig in het toestaan van diverse zelf aangebrachte veranderingen of hoeft u niet de huur per de eerste van de maand op te zeggen. Toch kunnen we helaas bovenstaande zaken niet toestaan. We onderzoeken meldingen van genoemde aard altijd en we ondernemen ook onmiddellijk stappen als we dit aantreffen.


Tip: Twijfelt u of iets mag of niet? Vraag het dan voor de zekerheid even bij ons na!
Meest bekeken