Inschrijven als woningzoekende

Iedereen moet zich eerst inschrijven

Alleen als u bij ons staat ingeschreven, komt u in aanmerking voor een huurwoning. Iedereen die achttien jaar of ouder is, kan zich bij ons inschrijven. Dat kan eenvoudig door een inschrijfformulier in te vullen. Het formulier is verkrijgbaar bij De Vooruitgang. Dit ingevulde en getekende formulier moet persoonlijk bij De Vooruitgang worden ingeleverd.

In Volendam is slechts 15% van de woningen een huurwoning. Deze huurwoningen zijn voor het grootste deel in bezit van De Vooruitgang. Hierdoor is de druk op de huurwoningen zeer groot. Binnen de beleidsruimte wordt lokale voorrang gegeven aan woningzoekenden met een binding met de gemeente Edam-Volendam zoals: eigen ingezetenen, maar ook de bijzondere doelgroepen, zoals sociaal medisch urgenten, dienen te worden gehuisvest.

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft in haar toewijzingbeleid dat bij 50% van de vrijkomende huurwoningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden met een binding met de gemeente Edam-Volendam. Voor 50% van de vrijkomende huurwoningen is deze binding niet nodig.

Hieronder staat opgesomd wat een binding met de gemeente Edam-Volendam is.
• U bent woonachtig in de gemeente Edam-Volendam en beschikt al over een woning (doorstromer).
• U bent inwoner van de gemeente Edam-Volendam en beschikt  niet over een zelfstandige woonruimte (starter).
• U heeft in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar achtereenvolgens in de gemeente Edam-Volendam gewoond (maatschappelijke binding).

De wachttijd voor woningzoekenden die geen binding hebben met de gemeente Edam-Volendam is op dit moment 8 jaar.

Op het inschrijfformulier vult u o.a. in met hoeveel personen u naar de nieuwe woning wilt verhuizen:
• De volwassene met wie u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert of gaat voeren (uw partner);
• inwonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar*;
• inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond of die volgens de basisregistratie personen niet langer dan zes maanden uitgeschreven zijn geweest.

* In geval van co-ouderschap (na het verbreken samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen de (pleeg) kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. Voorwaarde is dat de (pleeg) kinderen ten minste drie hele dagen per week in elk van de huishoudens wonen. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een ouderschapsplan (na samenwoning), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

Alle bovengenoemde personen van uw huishouden tellen mee voor het passend toewijzen van woningen. Dit betekent dat het aantal personen van uw huishouden mede bepaalt tot welke huurprijs u een woning mag huren. De grootte van uw huishouden bepaalt vaak ook de grootte van de woning die u kunt huren. De corporatie toetst bij de woningtoewijzing het aantal personen dat duurzaam tot uw huishouden behoort. Als het aantal personen niet klopt, dan kan dit gevolgen hebben voor de woningtoewijzing. Dit wordt gecontroleerd a.d.h.v. een uittreksel uit het GBA.

In geval van zwangerschap mag een ongeboren kind vanaf 4 maanden zwangerschap meegeteld worden bij het huishouden. Dit moet aangetoond worden met een zwangerschapsverklaring van een verloskundige of arts.

Bij inschrijving als woningzoekende betaalt u € 75,- inschrijfgeld (prijspeil 2018). Na betaling blijft u vijf jaar ingeschreven staan. Als inschrijfdatum geldt de dag waarop De Vooruitgang het inschrijfgeld heeft ontvangen. De inschrijving moet na vijf jaar worden verlengd. De Vooruitgang stuurt hierover automatisch bericht via post of e-mail. Deze verlenging kost € 35,- (prijspeil 2018). Na betaling zijn woningzoekenden opnieuw vijf jaar ingeschreven. Wanneer de verlenging niet wordt betaald, wordt u uitgeschreven als woningzoekende.

Persoonsgegevens actueel via ‘mijn pagina’

De Vooruitgang bevestigt uw inschrijving schriftelijk (brief of e-mail) met daarin uw inschrijfnummer en inloggegevens. Met uw inschrijfnummer en inloggegevens kunt u inloggen op ‘mijn pagina’ en reageren op vrijkomende, passende woningen. Hier vindt u onder andere uw persoonlijke gegevens, uw reacties en wie een woning uiteindelijk krijgt toegewezen. Woningzoekenden moeten er zelf voor zorgen dat de persoonsgegevens in ons woningzoekendenbestand altijd juist en actueel zijn. Aan de hand van deze gegevens controleren we namelijk of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde woning. Via ‘mijn pagina’ op onze website kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Sommige wijzigingen kunt u niet zelf aanbrengen, hiervoor dient u contact op te nemen met De Vooruitgang (denk bijvoorbeeld aan uw inkomensgegevens). Bij de verlenging van de inschrijving vraagt De Vooruitgang altijd de gegevens te controleren.

Huishoudsamenstelling aanpassen
Het is mogelijk om een derde persoon bij te laten schrijven wanneer de huidige inschrijving bestaat uit twee personen. In dit geval vervallen de opgebouwde reacties op woningen die reeds zijn gedaan op woningen die alleen gelden voor huishoudens bestaande uit twee personen of meer. De inschrijfdatum wordt dan naar de actuele datum gezet en men zal dan opnieuw reacties moeten opbouwen. Dit geldt niet voor huishoudens die door middel van gezinsuitbreiding of door een duidelijke afspraak uit een echtscheidingsconvenant/omgangsregeling uit drie meer personen komen te bestaan.

Verklaring kandidaat en verhuurdersverklaring
Waarom een verklaring kandidaat en een verhuurdersverklaring?
De verhuurder wil bij inschrijving zo goed mogelijk  voorbereid zijn bij de beslissing om met u een huurovereenkomst  aan te gaan. Daarom wil deze corporatie:
• aanvullende gegevens over u en uw gezinsleden. U dient hiertoe de verklaring kandidaat (deel I) in te vullen.
• informatie van uw huidige verhuurder over uw woon- en betalingsgedrag in de afgelopen twee jaar. Uw huidige verhuurder dient hiertoe de verhuurdersverklaring (deel II) in te vullen.

Zowel u als uw huidige verhuurder ondertekenen de verklaring. U geeft hiermee ook toestemming aan de verhuurder om eventueel een nadere toelichting op uw woon- en betalingsgedrag te vragen aan de huidige verhuurder. Over het algemeen zal de verkregen informatie geen aanleiding zijn om af te zien van inschrijving. Soms zal die informatie reden zijn met u aanvullende afspraken te maken over bijvoorbeeld de huurbetaling of het bewonen van de nieuwe woning. In een enkel geval zal de corporatie, op grond van de verkregen informatie, wellicht besluiten de inschrijving te weigeren. De corporatie zal dit altijd motiveren.

Inschrijving blokkeren

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang kan om een aantal redenen de inschrijving blokkeren. Dat gebeurt zeker als er sprake is geweest van woonfraude. Maar kan ook plaatsvinden als bijvoorbeeld iemand een structurele huurachterstand heeft of als meerdere klachten van overlast bekend zijn. Bent u geblokkeerd, dan kunt u zich niet inschrijven en niet meer reageren op vrijkomende woningen. Meer hierover leest u in de brochure ‘Overlast’.

Wanneer sprake is van valsheid in geschriften door een woningzoekende of wanneer blijkt dat een woning om een andere reden onterecht aan een woningzoekende is aangeboden, wordt de aanbieding ingetrokken en de inschrijving geblokkeerd.

Reacties uit het verleden

De Vooruitgang heeft bij de introductie van het nieuwe woningverdeelsysteem op 1 oktober 2011 opgenomen dat reacties uit het verleden worden meegenomen mits de woningzoekende zich inschrijft voor 1 oktober 2012. Na deze datum worden de historische reacties niet meer meegenomen.


LET OP! U kunt alleen met het persoonlijk inschrijfnummer reageren op een vrijkomende
woning. Het inschrijfnummer is en blijft persoonlijk en kan niet worden overgedragen
aan een andere persoon.
Inloggen Mijn pagina