Klachten en geschillen

Hoe dien ik een klacht in? Wat is een geschil en waar kan ik een geschil melden? Kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging? Op deze pagina leest u hier meer over.

Klachten

Niet tevreden? Laat het ons weten!
Het nakomen van afspraken, duidelijkheid en een correcte communicatie zijn belangrijke aspecten van onze klantgerichte benadering. U kunt ons daar altijd op aanspreken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop De Vooruitgang heeft gehandeld, dan kunt u daarover een klacht indienen.

Voorbeelden van klachten
• het niet nakomen van afspraken;
• handelen of nalaten van medewerkers;
• de kwaliteit van door ons of in opdracht van ons uitgevoerde werkzaamheden;
• het niet (juist) volgen van procedures;
• de telefonische bereikbaarheid;
• het niet zorgvuldig handelen bij een urgentieaanvraag.

Voor klachten over de huur(verhoging) geldt een aparte procedure.
» Bezwaar maken tegen huurverhoging

Hoe en waar dien ik een klacht in?
Het indienen van de klacht kunt u bij ons op verschillende manieren doen:
• schriftelijk, naar St. Woningbeheer De Vooruitgang, postbus 30, 1130 AA te Volendam
• per e-mail, naar info@devooruitgang.com
via het klachtenformulier

Afhandeling klachten
Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijk ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.

Geschillen

Wanneer verandert een klacht in een geschil?
Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Op dat moment is er sprake van een geschil tussen u en De Vooruitgang. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Geschillencommissie
De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit personen die niet in dienst zijn van De Vooruitgang. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van De Vooruitgang. Bij de behandeling van het geschil kunt u zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van De Vooruitgang.

De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er overigens niet alleen voor huurders van De Vooruitgang, maar ook voor huurders van andere woningcorporaties in het werkgebied.

U kunt een beroep doen op de geschillencommissie als:
  • u De Vooruitgang voldoende in de gelegenheid hebt gesteld om uw klacht afdoende te behandelen, maar u zich niet kunt verenigen met de uitkomst van de afhandeling;
  • De Vooruitgang uw klacht niet in behandeling neemt en u zich daardoor in uw belang geschaad voelt.

Hoe en waar kan ik een geschil indienen?
U dient hiervoor een meldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres. Dit formulier kunt u hier downloaden of telefonisch bij ons opvragen (telefoon: 0299-399960).

Geschillencommissie SWW
Antwoordnummer 1320
1620 WB  HOORN

Afhandeling geschillen
De geschillencommissie zal de ontvangst van uw melding schriftelijk bevestigen. In die brief staat ook aangegeven hoe en op welke termijn uw geschil wordt behandeld. Als u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, zal de commissie het advies binnen vier weken na de gehouden hoorzitting aan u toezenden.

Klik hier voor het reglement van de Regionale geschillencommissie SWW*

* Samenwerkende Woningcorporaties Waterland-Purmerend. Hierbij zijn de volgende corporaties aangesloten: Intermaris, Wooncompagnie en Vooruitgang.