2 februari 2021

Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

In 2021 geldt de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’. Dit betekent dat huurders van woningen met een relatief hoge huur en laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houdt De Vooruitgang al rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huurder een huur betaalt die te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat een huurder hierdoor in de problemen raakt, geldt voor 2021 de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’.

Wie komt in aanmerking voor huurverlaging?
De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 én een laag inkomen. In onderstaand overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging.

Let op! De servicekosten worden niet meegerekend in de huurprijs.

Type huishoudenBruto inkomen lager danKale huur hoger danVerlaging kale huur naar
1-persoons€ 23.725€ 633,25€ 633,25
1-persoons, AOW-gerechtigd€ 23.650€ 633,25€ 633,25
2-persoons€ 32.200€ 633,25€ 633,25
2-persoons, ten minste één AOW-gerechtigd€ 32.075€ 633,25€ 633,25
3 of meer persoons€ 32.200€ 678,66€ 678,66
3 of meer persoons, ten minste één AOW-gerechtigd€ 32.075€ 678,66€ 678,66


Er is geen recht op huurverlaging wanneer:

  • Uw kale huur lager is dan € 633,25, bij een 1- of 2-persoonshuishouden;
  • Uw kale huur lager is dan € 678,66, bij een 3- of meer persoons huishouden;
  • U in een vrije sector woning woont.

Hoe weet De Vooruitgang of de huur van een woning verlaagd moet worden?
Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen, dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijkt de Belastingdienst naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen per huishouden. Op basis van deze controle ontvangt De Vooruitgang per woning bericht of de huur verlaagd moet worden. Wanneer dat het geval is, ontvangt u vóór 1 april 2021 een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze verlaging gaat uiterlijk in op 1 juni 2021.

Kan ik zelf huurverlaging aanvragen bij De Vooruitgang?
Wanneer u na 2019 een inkomensdaling heeft gehad, waardoor u minstens zes maanden een lager inkomen heeft gehad dan de inkomensgrens, kunt u zelf huurverlaging aanvragen bij De Vooruitgang.

U stuurt uw schriftelijk verzoek tot huurverlaging per post naar:
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, Postbus 30, 1130 AA Volendam of per e-mail via info@devooruitgang.com.

Bij het schriftelijke verzoek tot huurverlaging voegt u deze documenten bij:

  • Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden (aantal personen en bijbehorende leeftijden);
  • Inkomensgegevens: hieruit moet blijken dat het huishoudinkomen in de zes maanden vóór het verzoek is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. U kunt hiervoor recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder gebruiken.


Meer weten? Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u hier.