Huurdervertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang bestaat conform de Statuten uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De RvC kent momenteel vijf leden. De in het belang van de huurders werkzame huurdersorganisatie i.c. Vereniging Huurders Volendam (VHV) heeft het recht om voor de benoeming van twee leden van de RvC een bindende voordracht te doen, de zogenoemde huurderscommissarissen.

Huurderscommissarissen hebben in principe dezelfde rol, positie en taken als de overige leden van de RvC.

De huurderscommissarissen dienen, naast de vereisten van het Algemeen Kwaliteitsprofiel en het toepasselijke Afzonderlijke Kwaliteitsprofiel ook te voldoen aan het Kwaliteitsprofiel Huurderscommissaris en als zodanig op de hoogte te zijn van actuele locale, regionale en maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en volkshuisvestelijke in het bijzonder. Ze hebben affiniteit met de sociale doelgroepen van De Vooruitgang en kunnen zich inleven in de positie van de huurder, zijn sociaal bewogen en voor de huurders(organisatie) benaderbaar voor periodiek informeel overleg.

In overleg met de VHV zijn de twee zetels voor een huurdervertegenwoordiging ingeruimd en intussen ingevuld.

Huurderscommissarissen vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van de bij De Vooruitgang betrokken deelbelangen.