Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Het doel van deze profielschets is het vastleggen van de aan de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen (RvC) en zijn leden gestelde eisen.

Deze profielschets kan worden gebruikt bij:

 • de werving en selectie van nieuwe leden van de RvC;
 • de herbenoeming van zittende leden van de RvC;
 • de externe verantwoording over het werk van de RvC.

Dit reglement maakt onderdeel uit van het Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woningbeheer De Vooruitgang.
Dit reglement moet gelezen worden in samenhang met hetgeen over de omvang, samenstelling, deskundigheid, onafhankelijkheid en profielschets van de RvC is beschreven in onder meer artikel 3 van dit reglement en in de Statuten.

De Vooruitgang is een lokaal verankerde partner in de gemeente Edam-Volendam. Zij heeft circa 1222 woningen en gaat voor haar volkshuisvestelijke opgaven. In het vigerende ondernemingsplan ‘Op weg naar de kanteling’ zijn hiertoe 3 speerpunten benoemd te weten:

 • betaalbare en passende huisvesting voor onze doelgroep,
 • investeren in nieuwbouw en duurzaamheid en
 • partner in de netwerksamenleving.

De Vooruitgang kent een directeur-bestuurder (Bestuurder) verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, de financiële continuïteit en toekomstbestendigheid van de onderneming. Dit in relatie tot de ambities en opgaven waar de organisatie voor staat. De RvC is de werkgever van de Bestuurder. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op de koers van de onderneming (afgestemd op de opgaven) en de continuïteit. Zij staat de Bestuurder met raad en daad ter zijde en geeft daarmee naast haar rol van werkgever en toezichthouder invulling aan het zijn van klankbord en sparringpartner. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van De Vooruitgang en weegt de daartoe in aanmerking komende belangen van de bij de Vooruitgang betrokkenen af.

De RvC bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de raad naar geslacht en achtergrond. Wijze van werken, de taken & bevoegdheden evenals de onverenigbaarheden staan uitgebreid beschreven in onderliggende documenten als de Visie op besturen en toezichthouden, de Statuten en dit daarop afgestemde reglement RvC. Bij zowel de (her)benoeming van de commissarissen als bij de invulling van de taak, worden deze in acht genomen.

In deze profielschetsen is als onderdeel van de governance structuur een uitwerking gemaakt naar de kwaliteitsprofielen, die als zodanig zijn vertegenwoordigd binnen de RvC. Vertrekpunt is het algemeen kwaliteitsprofiel en de vereisten van de Autoriteit woningcorporaties (Aw), waaraan elk lid van de RvT dient te voldoen. Het algemeen kwaliteitsprofiel is vervolgens uitgesplitst naar zeven onderliggende profielen (inclusief voorzitter en huurderscommissaris), die als zodanig binnen de RvC als geheel dienen te zijn geborgd.

Algemeen profiel RvC De Vooruitgang
Onderstaande vereisten zijn generiek en belangrijk voor het goed en in onderlinge samenhang functioneren van de RvC als zodanig. Deze aspecten gelden voor alle leden van de RvC van De Vooruitgang, met inbegrip van de commissarissen die op voordracht van huurders worden benoemd. Deze competenties zijn mede geënt op het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015.

 • De leden van de RvC zijn breed georiënteerd. Ieder van hen heeft een specialistisch aandachtsgebied om de collectieve verantwoordelijkheid goed in te kunnen vullen. Dit vereist kennis en ervaring op een aantal beleidsterreinen, zoals in dit kwaliteitsprofiel beschreven. De kennis en ervaring van de commissarissen zijn complementair aan elkaar.
 • De commissarissen van De Vooruitgang zijn maatschappelijk betrokken. De RvC heeft als collectief een dusdanige diversiteit in samenstelling en competenties, die recht doet aan de maatschappelijke opgave van De Vooruitgang.
 • Ten aanzien van voorgaand punt, neemt zij de omschreven kwaliteitsgebieden van de Aw en de omschreven competenties zoals verwoord in bijlage 1 van het BTIV in acht.
 • Om de lokale verankering goed vorm te geven en in te spelen op het specifieke karakter van de gemeenschap Volendam, is minimaal de helft van de RvC woonachtig in het werkgebied van De Vooruitgang.
 • De RvC vervult zowel inhoudelijk als ten aanzien van de ontwikkelingen in de regio Amsterdam, de gemeente Edam-Volendam en de kern Volendam een klankbordrol voor de Bestuurder. Zij zijn goed geïnformeerd over de (veranderende) maatschappelijke en politieke context, alsmede over ontwikkelingen op lokaal niveau.
 • De RvC functioneert als team. Dit betekent een constructieve opstelling, eensgezindheid over de koers van de onderneming maar ook een kritische individuele instelling passend bij de rol van toezichthouder. De leden onderkennen daarin de specifieke rol die De Vooruitgang als maatschappelijke onderneming inneemt, zoals ook verwoord in het Ondernemingsplan.
 • Gelet op de positie van de RvC, is het vereist dat de commissarissen op afstand (helikopterview) de besluiten kunnen analyseren en hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.
 • De leden van de RvC zijn in staat om analytisch vermogen te combineren met empathie, intuïtie, realiteitszin en gezond verstand.
 • De leden van de RvC dienen in staat te zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Zij zijn consistent in denken en doen onder verschillende omstandigheden. Zij maken zichtbaar wat zij vanuit hun rol als commissaris en expertise belangrijk vinden en waar zij voor staan. Dit betekent ook waar nodig een ‘rechte rug’ hebben betreffende moeilijke beslissingen.
 • De commissarissen zijn betrouwbaar en integer. Zij handelen en oordelen op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Zij zijn aanspreekbaar op eigen gedrag en spreken ook de Bestuurder en collega-commissarissen hierop aan.
 • Een lid van de RvC moet over voldoende tijd beschikken om aan het lidmaatschap serieus invulling te geven.
 • Alle in de profielen genoemde kwaliteiten dienen aanwezig te zijn. Dit kan per profiel over meerdere personen verspreid zijn.


Afzonderlijke Kwaliteitsprofielen RvC-leden


Kwaliteitsprofiel Volkshuisvesting & Vastgoed

 • Heeft kennis en ervaring op het terrein van volkshuisvesting en woningmarktontwikkeling geplaatst binnen de huidige maatschappelijke context, de regio Amsterdam en de lokale context van de gemeente Edam-Volendam.
 • Heeft kennis van de woningmarkt en specifieke vastgoedvraagstukken die van invloed zijn op corporaties en de impact die dit kan hebben op de vastgoedportefeuille van De Vooruitgang.
 • Heeft affiniteit met vastgoedstrategie (transitie van de vastgoedportefeuille), heeft kennis van strategisch voorraadbeheer en weet de vertaling te maken naar wat dit betekent voor de complexen van De Vooruitgang binnen de gemeente Edam-Volendam en de kern Volendam waar zij acteert.
 • Heeft kennis van het thema duurzaamheid, te nemen energetische maatregelen in vastgoed, circulariteit, leefbaarheid, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken.
 • Heeft vanuit een vastgoed(-technische) achtergrond kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw en verkoop en is in staat om projecten en samenwerkingsconstructies op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen.
 • Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder bouwrecht, omgevingsrecht, huurrecht, contractenrecht en regels m.b.t. aan- en uitbesteding van werkzaamheden.
 • Heeft mede vanuit deze kennis het vermogen projecten te beoordelen op rendementseisen, risico’s en financiële haalbaarheid met betrekking tot de woningmarkt in de gemeente Edam-Volendam.

Kwaliteitsprofiel Bedrijfsvoering & Governance

 • Heeft kennis van, ervaring met én een eigentijdse visie op vraagstukken rond het thema governance, compliance en integriteit.
 • Heeft ervaring als eindverantwoordelijke/bestuurder en vanuit deze rol kennis en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties.
 • Weet wat er, met oog voor de doelstelling van De Vooruitgang, benodigd is om resultaatgericht te sturen en hier de onderliggende processen op in te richten.
 • Heeft inzicht in de omgang met strategische allianties, ketensamenwerking en andere samenwerkingsconstructies.
 • Kan eventuele risico’s ten aanzien van de werkorganisatie en de bedrijfsvoering als zodanig duiden en zowel binnen de RvC als naar de Bestuurder toe een klankbordrol vervullen.
 • Heeft kennis en ervaring met innovatiestrategieën en (maatschappelijk) ondernemerschap.
 • Heeft gevoel voor en eigentijdse opvattingen over ‘good governance’ op basis van de Governance Code, bestuurlijke verhoudingen en -processen én intermenselijke relaties.
 • Heeft daarnaast affectie met ICT-vraagstukken, (verdere) digitalisering en IT als onderdeel van de strategie van De Vooruitgang.
 • Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van woningcorporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de accountant.
 • Kan investeringsbeslissingen beoordelen op compliance en risico’s.
 • Heeft organisatiekundig, bedrijfskundig inzicht: inzicht in en gevoel bij het besturen en managen van een organisatie als de Vooruitgang.
 • Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector.
 • Heeft kennis van en veel ervaring met compliance, juridische vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector en vervult vanuit deze hoedanigheid een rol als kritische sparringpartner richting de Bestuurder van De Vooruitgang.

Kwaliteitsprofiel Financieel & Treasury

 • Heeft bewezen kennis en ervaring op het terrein van financiën & control.
 • Heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze in het licht van de maatschappelijke doelstelling van De Vooruitgang te plaatsen (presteren naar vermogen).
 • Heeft interesse in en kennis van de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen De Vooruitgang, sectoraal en landelijk afspelen.
 • Heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van De Vooruitgang.
 • Heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van corporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Aw, het WSW en de accountant.
 • Kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s.
 • Kan als opdrachtgever en sparringpartner fungeren van de accountant voor De Vooruitgang.

Kwaliteitsprofiel Sociaal Domein

 • Is een bevlogen huurderscommissaris met affiniteit voor huurdersbelangen, die weet wat er onder de huurders leeft.
 • Heeft een visie op de rol van woningcorporaties in relatie tot de maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die zich afspelen in het sociaal domein (wonen, welzijn en zorg) en vervult vanuit deze hoedanigheid een klankbordrol richting de Bestuurder.
 • Voelt zich betrokken bij huurdersbelangen en wil enthousiast een bijdrage leveren. De kandidaat is daarom bereid om bijeenkomsten van huurders en de huurdersvereniging VHV bij te wonen.
 • Heeft kennis van de volkshuisvesting en lokale, regionale en landelijke demografische processen.
 • Heeft zicht op de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg en betaalbaarheid.
 • Heeft zicht op (toekomstige) rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid en doelgroep-ontwikkelingen.
 • Heeft kennis over stakeholders en inzicht in informatie- en communicatieprocessen.
 • Heeft aanvullend op voorgaand punt een visie op de ‘brede’ maatschappelijke rol van De Vooruitgang die zij dient in te nemen in het werkgebied, geredeneerd vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep.
 • Heeft kennis en inzicht van sociale processen en behoeftes in de gemeenschap waar De Vooruitgang bezit heeft en die de strategische keuzes kunnen beïnvloeden.
 • Heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van De Vooruitgang (o.a. bewoners, woningzoekenden, dorpsraden, huurdersorganisatie(s), de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties).
 • Heeft een relevant netwerk binnen de lokale gemeenschap en kan daardoor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren.


Aanvullende vereisten voorzitter & huurderscommissaris


Kwaliteitsprofiel Voorzitter

 • Is woordvoerder vanuit de RvC en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
 • Heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt de gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.
 • Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Kan met de Bestuurder actief de agenda van de RvC vormen en bewaken.
 • Kan ‘op afstand’ de beleidslijn van De Vooruitgang bewaken (koersvast).
 • Heeft bestuurlijke ervaring bijvoorbeeld als voorzitter van een bestuur, RvC of directeur van een organisatie.
 • Kan opereren als de schakel tussen de RvC en de Bestuurder.
 • Is een verbindende persoonlijkheid die kan omgaan met belangentegenstellingen en in staat is om de RvC als team te laten opereren.
 • Kan de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de RvC (en eventuele commissies) inclusief de periodieke zelfevaluatie, de beoordeling van de Bestuurder en de verslaglegging van het door de RvC gehouden toezicht in het jaarverslag.
 • Heeft affiniteit met de corporatiesector en haar doelgroep, en heeft gevoel voor de positionering van De Vooruitgang in het publieke domein.
 • Dient indien nodig overdag bereikbaar en beschikbaar te zijn.


Kwaliteitsprofiel Huurderscommissaris

 • Specifiek voor de commissaris(sen) die op voordracht van de huurders zijn benoemd, geldt dat zij zich verbonden weten met de doelgroep van De Vooruitgang zoals beschreven in het Ondernemingsplan.
 • Voelt zich betrokken en heeft kennis en/of ervaring bij huurdersbelangen en wil enthousiast een bijdrage leveren.
 • Heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen in het publieke domein en kennis van de ontwikkelingen binnen wonen, zorg en welzijn.
 • Heeft interesse in de doelgroepen van De Vooruitgang en kennis van participatie.
 • Heeft steeds de belangen van de huurders en de Vereniging Huurders Volendam (VHV) als huurdersorganisatie van De Vooruitgang voor ogen, en vanuit deze hoedanigheid een actieve inbreng in vergaderingen.
 • Heeft het vermogen om te beoordelen of de positie van huurders voldoende is geborgd.
 • Heeft het vermogen en de bereidheid om een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de VHV te onderhouden (zonder verantwoording af te leggen).
 • Is bereid inhoudelijk van gedachten te wisselen en zich te oriënteren op wat er leeft door het bijwonen van overlegvergaderingen van de VHV.
 • Schuift minimaal één keer per jaar aan als toehoorder bij huurdersbijeenkomsten of vergaderingen van een vertegenwoordigend orgaan.

Functie eisen

 • Universitair-/HBO niveau
 • Analyserend en probleemoplossend vermogen
 • Innovatieve instelling
 • Affiniteit met volkshuisvesting

Vergoeding
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding van bruto € 5.500,- per jaar. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ontvangt een vergoeding van bruto € 6.000,- per jaar.