Reglement Raad van Commissarissen

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn vastgelegd in een reglement.

Dit reglement is vastgesteld volgens de Aedes- en Governancecode. Deze code bevat normen voor een goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties.

Reglement RvC (PDF)