Lid RvC met aandachtsgebied Sociaal Domein - huurderscommissaris

Parttime

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is een lokaal verankerde woningcorporatie in de gemeente Edam-Volendam en heeft ruim 1200 woningen in eigendom. Belangrijke speerpunten voor De Vooruitgang de aankomende jaren zijn het zorgdragen voor betaalbare en passende huisvesting voor onze doelgroep, het investeren in nieuwbouw (o.a. de Seinpaal en Maria Goretti locatie en de Lange Weeren) en investeren in verduurzaming van het bestaand bezit en het zijn van een partner in de netwerksamenleving.

Raad van Commissarissen
Toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang wordt gehouden door de Raad van Commissarissen (‘RvC’) welke bestaat uit 5 leden waarvan er 2 zijn benoemd op voordracht van de huurders. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat De Vooruitgang zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De sfeer binnen de RvC is te omschrijven als open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol en met een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier. Er is een constructieve en plezierige relatie met de directeur-bestuurder.

De Vooruitgang is – door het aflopen van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvC – op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die met passie voor sociale volkshuisvesting en toezichthouden deze functies per 1 juli 2022 willen gaan invullen.

Wij zoeken een:

Lid van de RvC met het aandachtsgebied Sociaal Domein, waarmee ook de rol van huurderscommissaris wordt gecombineerd


Functie-inhoud en competenties
Elk lid van de RvC dient te beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, waarbij inhoudelijke discussies niet uit de weg worden gegaan. Ook dient elk lid in staat te zijn om op hoofdlijnen het totale beleid kritisch te kunnen beoordelen. Naast het deelnemen aan de periodieke vergaderingen met het bestuur (5 keer per jaar) hebben de leden onderling regelmatig contact over vraagstukken en vergaderen daarnaast samen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Voor een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de RvC wordt verwezen naar het Reglement Raad van Commissarissen.

Het betreft een parttimefunctie en van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd voor de invulling van het commissariaat beschikken, ook buiten de reguliere vergaderingen van de RvC.

Functie-eisen
Een kandidaat:

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, heeft een duidelijk analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • heeft een visie op de rol van woningcorporaties in relatie tot de maatschappelijke opgaven en op maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen in de woningcorporatiesector in het algemeen en in het volkshuisvestelijk en sociaal domein in het bijzonder;
 • heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van woningcorporaties (o.a. bewoners, woningzoekenden, huurdersorganisatie, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties);
 • heeft een relevant netwerk binnen de (lokale) gemeenschap en kan daardoor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren;
 • heeft een duidelijke oriëntatie op de omgeving en het werkgebied van de woningcorporatie;
 • is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de rol van toezichthouder van een woningcorporatie;
 • heeft gevoel voor politieke verhoudingen, beschikt over een breed maatschappelijk inzicht en goede relationele en communicatieve vaardigheden.

Elke commissaris bij De Vooruitgang is verplicht jaarlijks te voldoen aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot permanente educatie. Meer hierover is te vinden op de site http://www.vtw.nl/permanente-educatie-commissarissen.

Profiel
Het nieuwe lid is goed ingevoerd in de aandachtsgebieden en:

 • is een bevlogen huurderscommissaris met affiniteit voor huurdersbelangen, die weet wat er onder de huurders leeft;
 • voelt zich betrokken bij huurdersbelangen en wil enthousiast een bijdrage leveren. De kandidaat is daarom bereid om bijeenkomsten van huurders en de huurdersvereniging bij te wonen;
 • heeft kennis van de volkshuisvesting en lokale, regionale en landelijke demografische processen;
 • heeft zicht op de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, wonen, welzijn en zorg en betaalbaarheid;
 • heeft zicht op (toekomstige) rol van corporaties binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsbeleid en doelgroep-ontwikkelingen;
 • heeft kennis over stakeholders en inzicht in informatie- en communicatieprocessen.

Huurdersbelangenvereniging
De huurders en bewoners worden vertegenwoordigd door de Huurdersbelangenvereniging VHV. Zij is een belangrijke partner van De Vooruitgang. De onderlinge afspraken, rechten en plichten hebben wij vastgelegd in een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst. De Wet op het overleg tussen huurders en verhuurder (kortweg de Overlegwet) vormt hiervoor het kader. De RvC hecht veel waarde aan een sterke en professionele huurdersbelangenvereniging. Er vindt frequent en in verschillende vormen overleg plaats op bestuurlijk- en operationeel niveau. Tijdens de overleggen wordt over een breed spectrum van onderwerpen gesproken en afspraken gemaakt. Denk hierbij in het bijzonder aan beschikbaarheid en betaalbaarheid, de dienstverlening, de kwaliteit van het woningaanbod, leefbaarheid, duurzaamheid en de onderhoudswerkzaamheden en -begroting. Jaarlijks is er, naast het informeel overleg, ook formeel overleg tussen de commissarissen op huurdersvoordracht en de Huurdersbelangenvereniging VHV.

Het lidmaatschap van de RvC kent een aantal onverenigbaarheden. Meer hierover is te vinden op de site http://www.vtw.nl/onverenigbaarheden-corporatiecommissaris.

Honorering en diversiteit
Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. De vergoeding over 2021 bedraagt € 5.500,- bruto op jaarbasis.

De Vooruitgang dient een voorgenomen benoeming van een commissaris voor een zienswijze van de minister voor te leggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit en proper toets’) van de beoogde kandidaat uit, onder meer op basis van een doorlopen werving- en selectietraject, een door de beoogde kandidaat in te vullen betrouwbaarheidsformulier en een door de kandidaat voor deze functie te verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Meer informatie is te vinden op de website van Ilent. In het kader van diversiteit streven wij naar een evenwichtige samenstelling naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie en kennis en ervaring.

Interesse? Stuur dan voor 1 november 2021 een motivatiebrief met uw cv naar Marisa Kes, e-mail: mkes@ziggo.nl.

Privacy
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd, werken wij binnen de richtlijnen van de AVG en worden uw gegevens na de beëindiging van de werving- en selectieprocedure verwijderd.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Marisa Kes, telefoon: 06 – 30264993, e-mail: mkes@ziggo.nl of Pascal Voorn, telefoon: 06-33135409, e-mail: pascalvoorn@hotmail.com.