Signaleringslijst wangedrag, wanbetaling en overlast

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft regels opgesteld over hoe om te gaan met woningzoekenden die in het verleden ernstige overlast of schade hebben veroorzaakt. Deze woningzoekenden komen niet zomaar in aanmerking voor een nieuwe huurwoning.

Woningzoekenden die ernstige hinder of overlast hebben veroorzaakt, de corporatie financiële schade berokkenen, of onrechtmatig of hinderlijk handelen, worden op een signaleringslijst geplaatst. Woningzoekenden die op deze lijst geplaatst zijn, kunnen zich niet inschrijven bij De Vooruitgang. Deze personen worden door De Vooruitgang uitgenodigd voor een gesprek of krijgen schriftelijk antwoord.

De beoordeling of iemand op de signaleringslijst wordt geplaatst, is noodzakelijk om een goed
leefklimaat in buurten te bevorderen en handhaven, het woongenot van omwonenden te
beschermen en/of (nieuwe) schadeposten voor De Vooruitgang te vermijden.

Werkwijze
Het vastleggen van gegevens gebeurt uitsluitend door een geautoriseerde medewerker van de Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Het gaat om de volgende gegevens:
• naam en geboortedatum van de woningzoekenden of (ex-)huurder;
• naam van de corporatiemedewerker die de gegevens heeft ingevoerd;
• reden van opname op de lijst;
• ingangsdatum van opname op de lijst.

De Vooruitgang kan een woningzoekende van de signaleringslijst verwijderen als om moverende redenen geen sprake meer is voor opname op de signaleringslijst. In de regel worden personen van de signaleringslijst verwijderd indien men 24 maanden geen gedrag heeft vertoond wat heeft geleid tot plaatsing op de signaleringslijst.

Criteria voor opname op de signaleringslijst
Er zijn drie criteria voor het plaatsen op de signaleringslijst:
 1. Hinder en overlast
  Bestemd voor woningzoekenden die door hun leefstijl ernstige hinder en overlast hebben
  veroorzaakt. Bijvoorbeeld door ernstige geluidsoverlast, door vervuiling van het bewoonde
  of de directe omgeving of als gevolg van psychische - of verslavingsproblematiek.
   
 2. Financiële schade
  Bestemd voor woningzoekenden die materiële schade hebben veroorzaakt in de vorm van
  huurachterstand, mutatieschade en/of andere vorderingen (financiële schade).
   
 3. Onrechtmatig en/of hinderlijk handelen
  Bestemd voor woningzoekenden die onrechtmatig of hinderlijk gedrag vertonen dat naar aard en/of omvang dermate ernstig is dat er aanleiding is om geen contract aan te bieden.
Het gaat dan om:
 • het inrichten van een hennepkwekerij in het bewoonde of een bepaalde vorm van drugsgerelateerd onrechtmatig of hinderlijk gedrag; of 
 • bedreiging of mishandeling van een medewerker van De Vooruitgang of andere corporatie of van een door De Vooruitgang ingeschakeld bedrijf of derden; of
 • brandstichting in het bewoonde of in de directe omgeving daarvan; of
 • ernstige zedendelicten in relatie tot de omgeving.

Toepassing
De signaleringslijst is van toepassing op alle woningzoekenden. Dit kunnen dus ook woningzoekenden zijn van andere corporaties, maar ook woningzoekenden van andere organisaties of instellingen.