Woningtoewijzing

Conform de regels van het toewijzingsbeleid wordt door het computersysteem middels de volgende stappen bepaald aan wie de woning wordt toegewezen. Dit wordt gecontroleerd door de toewijzingscommissie.

1. Passendheid
Voldoet kandidaat aan de criteria voor urgentie, huishoudgrootte, leeftijd en inkomen?

2. Aantal reacties
Hoeveel keer reageerde kandidaat op vrijkomende woningen? Alleen passende reacties zijn geldig en
worden geteld.

3. Datum 1e reactie
Wanneer reageerde kandidaat voor het eerst op een aangeboden woning?

4. Datum van inschrijving
Welke kandidaat staat bij De Vooruitgang het langst ingeschreven als woningzoekende?

5. Urgentie
Urgenten krijgen voorrang in deze volgorde; eerst urgenten door herstructurering/calamiteit, dan medisch urgenten en tot slot sociaal urgenten.

6. Afgiftedatum urgentieindicatie
Bij gelijksoortige urgentie: Welke kandidaat beschikt het langst over een urgentieverklaring?

7. Doorstromers
Een doorstromer is iemand die zelfstandige woonruimte (huur of koop) vrijmaakt. Doorstromers krijgen voorrang in deze volgorde; eerst sociale huurders, daarna particuliere huurders en tot slot bezitters van een eigen woning.

8. Woonduur
Bij gelijksoortige doorstromers: Wie woont het langst binnen de gemeente Edam-Volendam?

9. Leeftijd
Bij afwezigheid van doorstromers krijgt de kandidaat met de hoogste leeftijd voorrang.

LET OP! Er wordt gekeken of eerder ingestuurde reacties passend waren en kloppen met de bewijsstukken die u ons overhandigt. Niet passende reacties worden ongeldig verklaard. Dit kan betekenen dat u toch niet in aanmerking komt voor de vrijkomende woning. Voorkom teleurstelling en reageer daarom altijd passend.

In dit voorbeeld krijgt de kandidaat met woonbonnummer 6 de woning toegewezen.


Volgorde
binnenkomst
woonbon
1e controle:
Passendheids-
toets goed
2e controle:
Aantal reacties

 
3e controle:
Datum 1e reactie

 
Toewijzings-
volgorde

 
1 Ja 25 01-05-2008 2
2 Ja 24 04-07-2005 3
3 Nee 28 03-07-2004 N.v.t.
4 Ja 18 07-03-2006 5
5 Ja 23 03-06-2004 4
6 Ja 25 05-09-2005 1

Het kan natuurlijk voorkomen dat meerdere mensen met dezelfde eerste reactiedatum en aantal reacties reageren. In dat geval gaan eerst mogelijke woningzoekenden met medische urgentie voor, vervolgens sociaal urgenten. Daarna hebben doorstromers uit Edam-Volendam (het gebied waarin De Vooruitgang woningen bezit) voorrang. Een doorstromer is iemand die zelfstandige woonruimte (huur of koop) vrijmaakt. Voorrang bij doorstromers is onderverdeeld in soort doorstromer. Bij meerdere gelijksoortige doorstromers geldt de woonduur binnen de gemeente Edam-Volendam. Zijn er geen doorstromers, dan is de leeftijd bepalend, de oudste gaat voor.

De Vooruitgang nodigt de gegadigde binnen een paar dagen uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bekijkt De Vooruitgang of de inschrijfgegevens kloppen. Of er een verklaring kandidaat en verhuurdersverklaring nodig is. Als alles in orde is, kan de woning worden bezichtigd. Wilt u inderdaad de woning huren? Dan wordt de akkoordverklaring ondertekend. Bij de sleuteluitgifte tekent u de huurovereenkomst (huurcontract). Bij het tekenen van het huurcontract wordt de huur (1e termijn) en waarborgsom betaald. De Vooruitgang accepteert alleen pinbetalingen.

Verklaring kandidaat en verhuurdersverklaring

Waarom een verklaring kandidaat en een verhuurdersverklaring?
De verhuurder van de u aangeboden woning wil zo goed mogelijk  voorbereid zijn bij de beslissing om met u een huurovereenkomst  aan te gaan. Daarom wil deze corporatie:
• aanvullende gegevens over u en uw gezinsleden. U dient hiertoe de verklaring kandidaat (deel I) in te vullen.
• informatie van uw huidige verhuurder over uw woon- en betalingsgedrag in de afgelopen twee jaar. Uw huidige verhuurder dient hiertoe de verhuurdersverklaring (deel II) in te vullen.

Zowel u als uw huidige verhuurder ondertekenen de verklaring. U geeft hiermee ook toestemming aan de verhuurder van de u aangeboden woning om eventueel een nadere toelichting op uw woon- en betalingsgedrag te vragen aan de huidige verhuurder. Over het algemeen zal de verkregen informatie geen aanleiding zijn om af te zien van een huurovereenkomst. Soms zal die informatie reden zijn met u aanvullende afspraken te maken over bijvoorbeeld de huurbetaling of het bewonen van de nieuwe woning. In een enkel geval zal de corporatie, op grond van de verkregen informatie, wellicht besluiten de aangeboden woning niet aan u te verhuren. De corporatie zal dit altijd motiveren.

Woningaanbieding wordt ingetrokken door De Vooruitgang

Indien De Vooruitgang besluit de woning niet aan u te verhuren volgt altijd een schriftelijke motivatie van De Vooruitgang.
Deze motivatie kan gepaard gaan met een sanctie. De sancties die De Vooruitgang kan opleggen zijn:
  1. Account woningzoekende wordt minimaal 24 maanden na verkregen informatie op non-actief gesteld met behoud van historische reacties;
  2. Account woningzoekende wordt minimaal 24 maanden na verkregen informatie op non-actief gesteld zonder behoud van historische reacties;
  3. Account woningzoekende wordt opgeheven en wordt niet meer toegelaten als woningzoekende bij De Vooruitgang.

Weigering woning

Woningzoekenden kunnen één keer zonder consequenties een woning weigeren. De reactie op de desbetreffende woning wordt dan niet meegeteld. Weigert u een tweede keer, dan wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Alle opgebouwde reacties vervallen. U moet zich dan opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Verantwoording

Op haar website geeft De Vooruitgang per woning die is toegewezen aan, wat de voorwaarden waren, het aantal reacties en de eerste reactiedatum van de nieuwe huurder als woningzoekende. Uiteraard gaat De Vooruitgang discreet om met de persoonlijke gegevens. 

LET OP! U kunt dus achteraf zien hoeveel passende reacties nodig waren voor een bepaald type woning.