8 januari 2013

Belangrijke wijzigingen inkomensregistratie

De regels voor het uitvoeren van de inkomensregistratie zijn per 1 januari 2013 op enkele belangrijke punten aangepast. Niet alleen zijn de indexatieparameters en nieuwe grenzen voor 2013 bekend gemaakt, ook zijn er diverse regels gewijzigd. De belangrijkste veranderingen komen in dit artikel aan bod.

IB60-formulier is verplicht
De minister heeft in de Staatscourant op 27 december nieuwe regels en richtlijnen gepubliceerd voor de inkomensregistratie. Het toetsen aan de hand van een IB60-formulier is verplicht gesteld, tenzij uitzonderingsgevallen zich voordoen. Wordt er getoetst op basis van een belastingformulier, dan dient deze geïndexeerd te worden met 1,0183 voor 2011 gegevens en 1,0042 voor 2012 gegevens.

Inkomenstoets niet altijd nodig
De uitzonderingen waarvoor een inkomenstoets niet nodig is, maar waarvan bewoners meetellen in de 90% toewijzingsruimte zijn:

  • Woningzoekenden met studiefinanciering (maximaal aantal bewoners 2);
  • Statushouders;
  • Huisvesting op grond van een CIZ indicatiebesluit

Woningzoekenden met studiefinanciering dienen een bewijs te overleggen dat zij studiefinanciering ontvangen. Daarmee tonen zij aan dat ze beduidend minder verdienen dan de inkomensgrens van € 34.229. Bij statushouders dient de corporatie als bewijs een inkomensverklaring van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in haar dossier te hebben. Wanneer een woningzoekende wordt toegewezen op basis van een indicatiebesluit, dan dient dit besluit te worden overlegd. Dit besluit dient tenminste een jaar geldig te zijn en beslaat een minimum aan 10 uur aan zorg per week. Bij al deze gevallen hoeft er geen inkomenstoets te worden uitgevoerd. Wel dienen de benodigde bescheiden bij het dossier verwerkt te zijn.

Uitzonderingen inkomensregistratie
Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen waarbij niet, of deels, op basis van de inkomensgegevens van de belastingdienst wordt getoetst:
  • Woningzoekenden waarvan inkomensgegevens niet bekend zijn bij de belastingdienst;
  • Woningzoekenden waarvan actueel inkomen dusdanig is gedaald dat het onder de inkomensgrens ligt;
  • Statushouders die gaan samenwonen met niet statushouders
Indien er geen inkomensgegevens bekend zijn bij de belastingdienst, dan dient de woningzoekende hiervan een schriftelijke verklaring te overleggen. Is dit aan de orde, dan kan op basis van de actuele inkomensgegevens de inkomensregistratie worden uitgevoerd. Eén Loonstrook van een maand is formeel voldoende, mits deze niet ouder is dan 6 maanden. Incidentele beloningen of overwerk worden bij de vaststelling van het inkomen niet meegenomen.
Is het inkomen van een woningzoekende gedaald tot onder de inkomensgrens van € 34.229, dan dient op het inkomensregistratieformulier de reden van deze daling vermeld te worden. Tevens moet het inkomen dan vastgesteld worden op actuele inkomensbescheiden, eventueel gecombineerd met de gegevens van de belastingdienst (denk hierbij aan bijvoorbeeld inkomen uit vermogen).

Overige aandachtspunten
Naast bovenstaande wijzigingen zijn er nog enkele praktische zaken die De Vooruitgang dient uit te voeren. De woningzoekende dient een verklaring over de samenstelling van zijn gezin te ondertekenen. De Vooruitgang moet een verklaring ondertekenen dat zij geen redenen heeft om aan de juistheid van het inkomensregistratiedossier te twijfelen