Wie betaalt wat?

Niet alle reparaties zijn voor rekening van De Vooruitgang. U als huurder heeft de verzorgingsplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat moet worden hersteld wegens nalatigheid, onachtzaamheid, slordigheid, ruwe behandeling en dergelijke én voor zaken die niet tot de standaard uitrusting van de woning behoren. 

Oftewel:

 • Reparatie- en onderhoudskosten van door uzelf aangebrachte of van de vorige huurder overgenomen voorzieningen komen voor rekening van u als huurder.
 • Reparatie- en onderhoudskosten die niet zijn ontstaan door normale slijtage, zijn voor rekening van u als huurder.

Tip: lees ook de pagina's Klussen & Tuinieren: Regels & Tips, De Klustabel en Zelf Aangebrachte Voorzieningen aandachtig door. Deze bieden meer informatie over klussen en tuinieren.

Lijst Kleine herstellingen

De Lijst Kleine Herstellingen vindt u hieronder en maakt deel uit van de huurovereenkomst. Kleine herstellingen komen wettelijk voor rekening van de huurder. Kleine herstellingen zijn reparaties waarvan wordt aangenomen, dat de huurder deze zelf kan uitvoeren.

a. Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren.

b. De voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren.

c. Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende:

 • trapleuningen, deurknoppen en drempels;
 • elektrische schakelaar, wandcontactdozen en deurbellen.


d. Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:

 • kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
 • deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
 • vloer- en plafondroosters;
 • sleutels van binnen- en buitensloten;
 • garnituur voor douche- en toiletruimte;
 • garnituur voor de wc;
 • elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.

Sleutels & Sloten
Let op: voor gecertificeerde sleutels en transponders kunt u niet bij een reguliere sleutelmaker terecht. Bij verlies hiervan dient u contact op te nemen met De Vooruitgang. Er zijn kosten verbonden aan de aankoop van een nieuwe sleutel of transponder (35 euro, prijspeil 2021).

Tip: houd uw sloten in conditie door ze zo nu en dan een keer te smeren. Doe dit niet met olie of vetproducten, maar gebruik hiervoor slotenspray (siliconenspray W40).


e. Het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:

 • scharnieren van deuren, luiken en ramen;
 • sloten;
 • kranen.

f. Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen.

g. Het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten.

h. Het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn.

i. Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval:

 • het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
 • het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
 • het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters.


j. Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn.

k. Het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:

 • onderdelen van de brievenbus;
 • onderdelen van de buitenlamp;
 • onderdelen van de carport;
 • onderdelen van de vlaggenstokhouder.


l. Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:

 • bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzonder van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
 • het egaliseren van de tuin en het opbrengen teelaarde;
 • het regelmatig maaien van het gras;
 • het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
 • het vervangen van gebroken tegels;
 • het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
 • het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
 • het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
 • indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.


m. Het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

n. Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is.

o. Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn.

p. Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten.

q. Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

r. Het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte.

s. Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

t. Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil.

u. Het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is.

v. Het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Lees meer informatie over klussen & tuinieren op de pagina's Klussen & Tuinieren: Regels & Tips, De Klustabel en Zelf Aangebrachte Voorzieningen.