Huisbewaring

Als huurder moet u uw hoofdverblijf in de door u gehuurde woning hebben. Maar hoe zit dat als u vanwege bijvoorbeeld een studie of werk tijdelijk naar het buitenland vertrekt of bij wijze van proef elders wilt gaan samenwonen? U kunt dan iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Die persoon noemt De Vooruitgang een huisbewaarder.

Een huisbewaarder is een persoon die met schriftelijke toestemming van De Vooruitgang en onder bepaalde voorwaarden voor uw woning zorgt en daar woont.

Hieronder kunt u lezen onder welke voorwaarden De Vooruitgang kan instemmen met huisbewaring. Leest u die eerst goed door voordat u een aanvraag voor huisbewaring bij De Vooruitgang indient.

Toestemming huisbewaring

De Vooruitgang stemt alleen in met huisbewaring als de hoofdbewoner aantoonbaar tijdelijk elders verblijft omdat hij of zij:

 • voor arbeidsdoeleinden of studie/stage tijdelijk in het buitenland woonachtig moet zijn;
 • in verband met langdurige verpleging of verzorging geen gebruik kan maken van de woning;
 • vanwege een langdurige reis afwezig is;
 • vanwege detentie;
 • vanwege een proef-samenwoning geen gebruik zal maken van de woning;
 • of om andere zwaarwegende redenen geen gebruik kan maken van de woning.

De Vooruitgang wil bewijs van de reden van de huisbewaring zien.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract voor een bepaalde periode in het buitenland;
 • reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde tijd blijkt;
 • een verklaring van een medisch specialist, revalidatiecentrum of verzorgingshuis, waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt;
 • een gerechtelijke uitspraak, waaruit blijkt per wanneer u in detentie zal moeten zitten en waaruit de duur van de detentie blijkt;
 • in geval van andere zwaarwegende redenen overtuigend materiaal, waaruit de noodzaak voor de tijdelijke afwezigheid blijkt;
 • legitimatiebewijs van uw partner en een kopie huur- of koopcontract van de woning waar jullie gaan proef-samenwonen.

Voorwaarden & regels huisbewaring

 1. Huisbewaring wordt toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Verlenging is niet toegestaan.
 2. Voor alle woningen van De Vooruitgang geldt dat deze niet zonder toestemming aan derden in gebruik gegeven of genomen mogen worden. Een aanvraag voor huisbewaring wordt niet in behandeling genomen indien de hoofdhuurder reeds elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik is gegeven aan iemand anders. Dit valt onder woonfraude.
 3. De hoofdhuurder schrijft zich in op het adres waar hij/zij tijdelijk gaat wonen. De hoofdhuurder geeft dit zelf tijdig door aan de gemeente waar hij/zij gaat wonen zodat dit wordt verwerkt in de Basisadministratie Personen. De Vooruitgang controleert na ingangsdatum van de overeenkomst of de hoofdhuurder is uitgeschreven op het desbetreffende adres.
 4. Aan de huisbewaarder kan door de hoofdhuurder geen hogere vergoeding in rekening worden gebracht dan de huurprijs en servicekosten die de hoofdhuurder betaalt aan De Vooruitgang.
 5. Voor geleverde diensten (zoals gas, water, elektra, kabel e.d.) en het gebruik van de inboedel kunnen tussen de hoofdhuurder en de huisbewaarder aanvullende vergoedingen worden overeengekomen op basis van reële kosten. De totale kosten hiervan moeten worden vermeld op het aanvraagformulier.
 6. Overnamekosten kunnen niet in rekening worden gebracht door de hoofdhuurder.
 7. De hoofdhuurder mag geen huurachterstand hebben.
 8. De hoofdhuurder is verplicht om bij terugkeer persoonlijk bij De Vooruitgang langs te komen. Komt u niet uiterlijk op de afgesproken datum langs, dan eindigt de huurovereenkomst direct en bent u verplicht om de woning te verlaten en te ontruimen en schoon en schadevrij op te leveren aan De Vooruitgang.
 9. Als de periode van huisbewaring is afgelopen, moet de huisbewaarder de woning verlaten. Zie ook ‘voorwaarden huisbewaarder’ hieronder.
 10. Eén van de voorwaarden voor de goedkeuring door De Vooruitgang is een door de huurder ondertekend formulier 'voorwaardelijke huuropzegging bij huisbewaring'. Deze huuropzegging garandeert dat de huurovereenkomst eindigt en de woning beschikbaar komt voor de woningmarkt op het moment dat de huurder niet op de afgesproken datum is teruggekeerd in de woning. De huuropzegging maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 11. Huisbewaring is bedoeld voor familie en vrienden; adverteren is op welke manier dan ook niet toegestaan. De woning mag ook niet in gebruik gegeven worden via een woning- of kamerbemiddelingsbureau.
 12. De hoofdhuurder blijft gedurende de looptijd van de huisbewaring aansprakelijk voor de huurbetaling en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden, waaronder ook het voorkomen van overlast en schade door de huisbewaarder. De kosten van een eventuele procedure zijn ook voor rekening van de hoofdhuurder.
 13. De Vooruitgang bemiddelt in geen geval tussen hoofdhuurder en huisbewaarder.

Let op:
Een huisbewaarder mag niet bij een inwonende mede-huurder intrekken. Dan hebben we het over inwoning, daarop zijn andere voorwaarden van toepassing. Wel kan een huisbewaarder een mede-huisbewaarder hebben (minderjarige kinderen uitgezonderd). Indien er bij een verzoek voor huisbewaring een mede-huurder in het spel is, dan is het noodzakelijk dat de mede-huurder (net als de hoofdhuurder) de woning verlaat vanaf de ingangsdatum van het huisbewaarderschap.

Voorwaarden huisbewaarder

 • De huisbewaarder is 18 jaar of ouder.
 • De huisbewaarder heeft geen minderjarige kinderen.
 • De huisbewaarder heeft geen recht op de woning of vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap, noch op enige vergoeding.
 • De huisbewaarder mag niet bekend staan wegens ‘slecht huurderschap’ of ‘slecht huisbewaring’.
 • De huisbewaarder heeft zelf geen zelfstandige woonruimte en is ook geen (mede)eigenaar van een koopwoning.
 • De huisbewaarder schrijft zich in op het adres van de woning waar hij/zij tijdelijk gaat wonen bij de gemeente Edam-Volendam. De huisbewaarder geeft de adreswijziging zelf tijdig door aan de gemeente Edam-Volendam. De Vooruitgang controleert deze gegevens na ingangsdatum van de overeenkomst namelijk op juistheid bij de gemeente Edam-Volendam.

Aandachtspunten

 • De Vooruitgang moet als verhuurder van de woning akkoord gaan met de huisbewaring en met de voorgedragen huisbewaarder. Hiervoor worden de hoofdhuurder en de huisbewaarder uitgenodigd bij De Vooruitgang voor een gesprek. In dit gesprek worden alle afspraken in een overeenkomst vastgelegd zodat alle partijen weten dat tijdens de afwezigheid van de hoofdhuurder de honneurs goed worden waargenomen.
 • Huisbewaring kan gevolgen hebben voor de toekenning van de huurtoeslag, evenals voor de toetsing van de inkomensafhankelijke huurprijsverhoging.

Toestemming aanvragen voor huisbewaring

In alle gevallen dient een Aanvraag huisbewaring vergezeld te zijn van:

 • Een kopie geldig legitimatiewijs van de mogelijk toekomstige huisbewaarder;
 • Een voorwaardelijke huuropzegging van de woning die in bewaring wordt gegeven.

> Download hier uw formulier 'Aanvraag huisbewaring'
> Download hier uw formulier 'Voorwaardelijke huuropzegging bij huisbewaring'

We verzoeken u deze compleet ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren. Dat kan op verschillende manieren:

 • Per e-mail (als pdf-document, naar info@devooruitgang.com);
 • Per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, t.a.v. de afdeling administratie, postbus 30, 1130 AA Volendam);
 • In onze brievenbus (aan de Julianaweg 190 in Volendam).

Bij het verzoek tot huisbewaring stuurt u het benodigde bewijsmateriaal mee die op uw aanvraag van toepassing is. Welke documenten daarvoor nodig zijn, leest u bovenaan deze pagina.

Enkele dagen nadat u het formulier bij ons heeft ingeleverd, hoort u van ons of uw aanvraag is goedgekeurd of niet.