Governancecode

Per 1 mei 2017 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn verplicht zich aan de code te houden. Wat betekent dat voor woningcorporaties?

Waarom een actualisering?

De Governancecode Woningcorporaties die eind 2006 van kracht ging, wordt elke drie jaar geëvalueerd. Dat gebeurt in een commissie van bestuursleden van Aedes en de VTW, deze keer onder voorzitterschap van Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam. Deze commissie evalueerde de oude code en stelde samen met externe deskundigen een nieuwe Governancecode op.

Daarnaast spelen maatschappelijke en politieke ontwikkelingen mee bij de herziening van de code. Denk aan de parlementaire enquête en de nieuwe Woningwet, en aan alle maatschappelijke discussies daaromheen. De besturen van Aedes en de VTW legden op basis van de bevindingen van de commissie Herziening Governancecode een voorstel voor actualisering van de code aan hun leden voor. Zij stemden massaal vóór de nieuwe code.

Wat is er veranderd?

De Governancecode is nu gebaseerd op vijf principes:

 • Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
 • Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
 • Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
 • Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
 • Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

De principes zijn nader uitgewerkt in aangescherpte en herziene bepalingen. Ze zijn minder vrijblijvend en bieden bestuurders en commissarissen meer houvast. De vernieuwde code legt meer nadruk op:

 • Cultuur en gedrag.
  Bestuurders en toezichthouders horen een kritische, open geest te hebben. Om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren is het nodig dat bestuurders gedrag en waarden continu bespreken. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de nieuwe wetten en regels.
 • Betrekken van huurders en gemeenten bij het beleid van de corporatie.
  Woningcorporaties moeten niet alleen prestatieafspraken maken met deze partijen, maar in de omgang met deze belanghebbenden een cultuuromslag maken.
 • Geschiktheid.
  Bestuurders en commissarissen worden voor hun aantreden onderworpen aan een geschiktheidstoets en zijn verplicht aan Permanente Educatie te doen.

Governancecode 2017 (PDF)