Governancecode

De Governancecode Woningcorporaties 2020 is vastgesteld in de najaarscongressen van Aedes en van VTW. In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

De Governance code 2020 is uitgewerkt in vijf principes over een open cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn, blijven leren, openstaan voor dialoog, bewustzijn en beheersing van risico’s.

De Governancecode Woningcorporaties bestaat al sinds 2007 en stimuleert een opener cultuur, meer zelfreflectie bij corporaties en helpt om vaker dilemma’s met elkaar én de raad van commissarissen (RvC) te bespreken.

De vernieuwde code geeft bestuur en commissarissen de opdracht ervoor te zorgen dat de onderliggende principes van betekenis zijn voor iedereen die bij de corporaties werkt. Want medewerkers op alle niveaus van de organisatie dragen met hun gedrag bij aan de gewenste organisatiecultuur.

De vijf principes van de Governancecode woningcorporaties 2020:

  • Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  • Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  • Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
  • Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  • Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Governancecode 2020 (PDF)