Klachten & Geschillen

Onze dienstverlening is erop gericht om woningzoekenden als klanten tevreden te stellen. De Vooruitgang wil haar dienstverlening graag verbeteren. Er zijn situaties denkbaar waarin de woningzoekende niet tevreden is. De woningzoekende kan per brief een klacht indienen bij De Vooruitgang. De Vooruitgang probeert de klacht vervolgens samen met de woningzoekende op te lossen. Klachten dienen schriftelijk of per email te worden gemeld bij De Vooruitgang. In de meeste gevallen lukt het om samen tot een oplossing te komen.

Het indienen van de klacht kan op verschillende manieren:

  • Schriftelijk, naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
    Postbus 30, 1130 AA te Volendam
  • Per email, naar info@devooruitgang.com
  • Via het klachtenformulier onderin deze pagina.

Wanneer verandert een klacht in een geschil?

Het kan zijn dat een woningzoekende het niet eens is met de afhandeling van de klacht. Dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zijn/haar klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Op dat moment is er sprake van een geschil tussen woningzoekende en De Vooruitgang. Dit wordt ook schriftelijk aan de woningzoekende bevestigd.

De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit personen die niet in dienst zijn van De Vooruitgang. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van De Vooruitgang. Bij de behandeling van het geschil kan woningzoekende zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van De Vooruitgang.

De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er overigens niet alleen voor woningzoekenden/huurders van De Vooruitgang, maar ook voor woningzoekenden/huurders van andere woningcorporaties in het werkgebied.

Woningzoekenden kunnen een beroep doen op de geschillencommissie als:

  • de woningzoekende De Vooruitgang voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de klacht afdoende te behandelen, maar de woningzoekende zich niet kan verenigen met de uitkomst van de afhandeling;
  • De Vooruitgang de klacht niet in behandeling neemt en de woningzoekende zich daardoor in zijn/haar belang geschaad voelt.

Hoe en waar kan een woningzoekende een geschil indienen?

De woningzoekende dient hiervoor een meldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres. Download hier het meldformulier of haal deze op bij ons aan de balie.

Geschillencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW)
Postbus 1320
1620 WB Hoorn

Klacht? Vul dit formulier in!