De belangrijkste spelregels

 1. Woningzoekenden kunnen zich inschrijven bij De Vooruitgang wanneer hij/zij 18 jaar of ouder is.
 2. Nadat een woningzoekende een volledig ingevuld inschrijfformulier met de bijbehorende documenten heeft ingeleverd en de inschrijfkosten heeft betaald kan hij/zij reacties opbouwen bij De Vooruitgang. Voor het aanbodmodel van De Vooruitgang is het aantal reacties op type woningen in combinatie met de 1e reactiedatum en inschrijfdatum het volgordecriterium voor de toewijzing van woningen.
 3. Na inschrijving ontvangt de woningzoekende via email een bevestiging van de inschrijving. In deze email staat een eigen inschrijfnummer. Separaat ontvangt de woningzoekende een automatisch gegenereerde email met daarin het wachtwoord. Hiermee kan de woningzoekende op de website van De Vooruitgang via Mijn pagina inloggen. Hij/zij krijgt dan toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens.
 4. Zodra een woningzoekende inlogt, kan hij/zij reageren op het woningaanbod, zijn/haar status bekijken en de resultaten van de toewijzingen inzien.
 5. Eventuele wijzigingen kan de woningzoekende gemakkelijk doorgeven door in te loggen via ‘Mijn Pagina’. Sommige gegevens kunnen alleen worden aangepast in overleg met De Vooruitgang.
 6. Binnen het aanbodmodel maakt de woningzoekende een keuze uit het beschikbare vrijkomende woningaanbod. Iedereen die reageert op een vrijkomende woning wordt gerangschikt op basis van de opgebouwde reacties, 1e reactiedatum en inschrijfdatum. Diegene die bovenaan de ranglijst staat, wordt als eerste benaderd voor deze woning. Deze woningzoekende kan, in overleg met de vertrekkende huurder, de woning eventueel bezichtigen. Wanneer alle gegevens ingeleverd zijn en deze komen overeen met de voorwaarden voor toewijzing, wordt de woning definitief aan de woningzoekende toegewezen. Hiertoe ondertekent de woningzoekende een akkoordverklaring. Weigert de eerste kandidaat de woning, dan komt nummer twee aan bod. Dit principe gaat door totdat iemand de woning accepteert.
 7. Woningzoekenden kunnen één keer zonder consequenties een woning weigeren. De reactie op de desbetreffende woning wordt dan niet meer meegeteld. Weigert de woningzoekende een tweede keer, dan wordt hij/zij uitgeschreven. Alle opgebouwde reacties komen dan te vervallen. Hij/zij kan zich opnieuw inschrijven als woningzoekende.
 8. Het kan voorkomen dat een woningzoekende, nadat hij/zij heeft gereageerd, lager in de rangorde eindigt dan de vorige keer. Een oorzaak is dat de woningzoekenden met meer reacties nu ook reageren en bij een vorige woning niet hebben gereageerd.
 9. Als een woningzoekende in een bepaalde reactieperiode een woningaanbieding heeft, kan hij/zij niet reageren in een opvolgende reactieperiode op nieuwe vrijkomende huurwoningen totdat de aanbieding is afgehandeld. Het is voor woningzoekenden wel mogelijk meerdere reacties in dezelfde reactieperiode te plaatsen.
 10. Wanneer een woningzoekende een woning aangeboden krijgt, probeert De Vooruitgang drie maal de woningzoekende te bereiken binnen 48 uur. De Vooruitgang neemt contact op met de woningzoekende via email of telefoon. Indien De Vooruitgang binnen 48 uur geen reactie ontvangt, wordt de woning aan de volgende woningzoekende aangeboden.
 11. Na 5 jaar moet de woningzoekende aangeven of hij/zij de inschrijving wil verlengen. De vraag wordt gesteld via e-mail. Voor verlenging van de inschrijving worden kosten in rekening gebracht. Alleen wanneer geen e-mailadres bekend is, ontvangt de woningzoekende hierover een brief. Wanneer hij/zij de inschrijving niet binnen twee maanden na de verlopen inschrijving verlengt en betaalt, vervalt de inschrijving en wordt hij/zij verwijderd uit het bestand. De woningzoekende verliest dan ook zijn/haar opgebouwde reacties en inschrijfdatum.
 12. De Vooruitgang kan om een aantal redenen de inschrijving blokkeren. Dat gebeurt zeker als sprake is geweest van woonfraude of huurschuld. Maar dit kan ook plaatsvinden als bijvoorbeeld iemand een structurele huurachterstand heeft of als meerdere klachten van overlast bekend zijn. Is de woningzoekende geblokkeerd, dan kan hij/zij niet reageren op vrijkomende woningen.
 13. Wanneer sprake is van valsheid in geschrifte door een woningzoekende of wanneer blijkt dat een woning om een andere reden onterecht aan een woningzoekende is aangeboden, wordt de aanbieding ingetrokken en de inschrijving geblokkeerd.
 14. Indien De Vooruitgang besluit een vrijgekomen woning niet aan de woningzoekende te verhuren als gevolg van fraude, overlast en/of negatieve verhuurdersverklaring volgt altijd een schriftelijke motivatie van De Vooruitgang. Deze motivatie kan gepaard gaan met een sanctie. De sancties die De Vooruitgang kan opleggen zijn:
  • de woningzoekende wordt minimaal 24 maanden na verkregen informatie op non-actief gesteld met behoud van opgebouwde reacties;
  • de woningzoekende wordt minimaal 24 maanden na verkregen informatie op non-actief gesteld zonder behoud van opgebouwde reacties;
  • de inschrijving van de woningzoekende wordt opgeheven en wordt niet meer toegelaten als woningzoekende bij De Vooruitgang.
 15. De Vooruitgang moet sinds 2016 bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de passendheidsnorm. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om hieraan te voldoen, is het belangrijk dat de woningzoekende ten tijde van de woningaanbieding een recente inkomensverklaring in zijn/haar bezit heeft.
 16. De woningzoekende is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de inkomensverklaring. Ieder jaar moet de woningzoekende zelf een recente inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst (na 1 juli) en indienen bij De Vooruitgang.
 17. Wanneer de woningzoekende na de bezichtiging geïnteresseerd is in de woningaanbieding, zal De Vooruitgang de gezinssamenstelling, het inkomen en het woonverleden gaan controleren. Ook worden de naam- en adresgegevens bij de Basis Registratie Personen van de gemeente gecontroleerd. De Vooruitgang kan vervolgens overgaan tot het formeel aanbieden van de woning, waarna de woningzoekende de woning definitief kan accepteren.
 18. Nadat de huurovereenkomst is ondertekend vervalt de inschrijving. Wil de woningzoekende toch graag een andere woning? Dan kan hij/zij zich uiteraard altijd weer opnieuw inschrijven.
 19. Huurdergedrag is niet alleen een zaak van op tijd huur betalen en de woning net onderhouden. Ook bestaat goed huurderschap uit correct gedrag in de directe woonomgeving en richting medewerkers van de woningcorporatie. Indien een rechter op grond van bovengenoemde, een uitspraak tot ontruiming van een woning heeft gedaan, is de relatie tussen woningcorporatie en huurder zo ernstig verstoord, dat De Vooruitgang geen nieuwe huurovereenkomst met betrokken huurder zal aangaan. Deze kan zich derhalve ook niet (meer) als woningzoekende inschrijven (zie verder punt 14).
 20. Indien bij woningtoewijzing blijkt dat de woningzoekende schulden heeft, zal eerst aangetoond moeten worden dat de huur kan worden betaald. Wanneer sprake is van een problematische schuldenlast, kan De Vooruitgang op die grond besluiten een woning niet toe te wijzen.