Over De Vooruitgang

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang verhuurt bijna 1.200 woningen, verspreid over alle wijken van Volendam. Daarmee bieden we ruim 2.000 mensen in huishoudens met een laag tot modaal inkomen én mensen in kwetsbare posities een plek om betaalbaar, aangenaam en verantwoord te wonen. Met een team van 11 uiterst betrokken professionals werken we dagelijks aan het verbeteren, verbreden en verdiepen van ons aanbod. Dit alles altijd vanuit een maatschappelijk en duurzaam perspectief, met een persoonlijke en sociale benadering.

De Vooruitgang, voor een betaalbaar thuis in Volendam.


Organisatiestructuur


​​​​​Onze missie

Gezien onze koers en speerpunten voor de komende periode hebben wij de volgende missie: De Vooruitgang biedt betaalbare en passende huurwoningen aan haar doelgroep in Volendam met focus op de bestaande voorraad, maar ook op investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid, betrokkenheid van de huurders en samenwerking met lokale partijen.

Onze kernwaarden: gedreven, vastberaden en gericht op samenwerking

De Vooruitgang is een organisatie die gaat voor haar volkshuisvestelijke opgaven. We zijn gedreven, vastberaden en voor het realiseren van onze ambities werken we samen met onze belanghouders. We zijn sober en doelmatig en ook energiek en blijven ook onder druk doelgericht en doeltreffend.

De Vooruitgang: voor betaalbaar, op maat en prettig wonen!

Onze koers: inzet op drie speerpunten

Op basis van analyses wordt in toenemende mate een beroep op ons gedaan als sociale verhuurder in de gemeente Edam-Volendam; de sociale doelgroep neemt naar verwachting toe, er is een tendens van koop naar huur onder jongeren en er moeten de komende jaren meer statushouders worden gehuisvest. Centraal voor ons staat dus het bieden van betaalbare en passende huisvesting. Daarbij nemen we een initiërende rol en lopen wij voorop in de gemeente.

Ook ligt er voor ons de komende periode meer focus op nieuwbouw gezien de verwachtte groei van de sociale doelgroep. We zijn een belangrijke investerende partij in de gemeente die mede gelet op de vergrijzing zich wil inzetten voor flexibele en kleinere woningen. Hierdoor zijn onze woningen voor meerdere doelgroepen geschikt. Dit draagt bij aan een toekomstbestendig woningportefeuille. Op deze wijze spelen we zo goed mogelijk in op het dynamische speelveld waarin wij opereren. Verder hebben we, hoewel we op koers liggen om het Aedes convenant gemiddeld label B in 2020, in ons bestaand bezit nog een energetische opgave de komende periode.

Tot slot hebben we gezien dat (lokale) netwerken steeds belangrijker worden. Zowel tussen bewoners en onze huurders als in ons eigen netwerk en relatie met onze belangenhouders. Vanuit bewoners zien we steeds meer initiatieven ontstaan op het gebied van wonen en zorg en het langer zelfstandig thuis wonen. Verder zien we dat de lokale verbondenheid in de gemeente Edam-Volendam groot is en het sociaal netwerk in de gemeenschap sterk. Voor een sterk lokaal verankerde organisatie als de Vooruitgang met kennis over de gemeenschap in de gemeente Edam-Volendam is dit dan ook een belangrijk thema. Daarom willen we de komende periode hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast werken we de komende periode aan de relatie met onze belangenhouders. Dit is van belang om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan onze lokale volkshuisvestelijke opgave.

Vanuit de hiervoor geschetste koers willen we ons in de periode 2016-2020 richten op de volgende drie speerpunten: