Overname

Als u gaat verhuizen, zult u sommige persoonlijke bezittingen niet mee willen nemen naar uw nieuwe woning. Zowel roerende als onroerende zaken kunt u ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Met ‘overname’ bedoelen we het eventueel overdragen van uw eigen bezittingen aan de nieuwe huurder. 

Roerende zaken

Roerende zaken zijn bijvoorbeeld vloerbedekking, stoffering, rolluiken, zonwering, gordijnen, meubilair, losse kasten en dergelijke. De Vooruitgang neemt geen roerende zaken van u over; roerende zaken mogen alleen in de woning achterblijven als de nieuwe huurder deze overneemt.

Onroerende zaken

Onroerende zaken zitten ‘aard- en nagelvast’ aan de woning en zijn meestal niet te verwijderen zonder schade aan te richten. Voorbeelden zijn tegelwerk, een keukenblok, een dakraam, een ligbad, wandafwerking en erfafscheidingen.

Voor overname van onroerende zaken heeft u altijd goedkeuring van De Vooruitgang nodig. De overname van onroerende zaken moet voor De Vooruitgang namelijk aanvaardbaar zijn. Het kan voorkomen dat De Vooruitgang beperkende bepalingen stelt aan de over te nemen onroerende zaken. Hierover worden met de nieuwe huurder nadrukkelijk afspraken gemaakt, welke in de zogenoemde overeenkomst ‘aanvullende bepalingen betreffende niet-standaardvoorzieningen’ worden vastgelegd.

Bij verhuizing moeten de door de huurder geplante bomen worden gerooid, tenzij de nieuwe huurder ermee akkoord gaat dat ze blijven staan.

Let op: besef goed wat de consequenties zijn bij het overnemen van bomen en struiken. Houd rekening met gemeentelijke regelgeving!

In sommige gevallen mogen onroerende zaken die door u zijn aangebracht, maar die niet worden overgenomen door de nieuwe huurder, achterblijven in de woning. De opzichter beoordeelt of De Vooruitgang dergelijke voorzieningen van u als vertrekkende huurder accepteert. Veranderingen worden sowieso alleen geaccepteerd wanneer vooraf door De Vooruitgang schriftelijk toestemming is verleend en wanneer de verandering in goede staat van onderhoud verkeert, dit ter beoordeling van de opzichter. In geval van slecht onderhoud kan De Vooruitgang verlangen dat Zelf Aangebrachte Voorzieningen geheel of gedeeltelijke ongedaan worden gemaakt.

Ná akkoordverklaring, vóór eindinspectie

Afspraken over overname van goederen moet u zelf maken met de nieuwe huurder. De nieuwe huurder neemt hierover contact met u op. Dit kan pas als de akkoordverklaring door de nieuwe huurder is ondertekend. Indien u zaken aan de nieuwe huurder wilt overdragen, is dat mogelijk tot aan de eindinspectie, uiteraard onder de voorwaarde dat de nieuwe huurder bekend is. De nieuwe huurder is overigens niet verplicht iets over te nemen.

Het overnameformulier

Overname moet altijd schriftelijk worden vastgelegd op het daarvoor bestemde formulier ‘Overname goederen’. Dit formulier ontvangt u tijdens de voorinspectie. Tijdens de voorinspectie zal de opzichter samen met u het overnameformulier doorlopen.

Het overnameformulier moet worden ondertekend door zowel de vertrekkende huurder als de nieuwe huurder en kan vervolgens per e-mail worden verstuurd naar De Vooruitgang.

Tip: tijdens de voorinspectie bepaalt de opzichter welke bezittingen in aanmerking komen voor overname. Dus denk vóór de voorinspectie al na over wat u eventueel aan de nieuwe huurder wilt overdragen.

Tijdens de eindinspectie is door de toekomstige huurder nog geen huurovereenkomst ondertekend. Het is mogelijk dat deze alsnog afziet van de woning. Als u met hem/haar een overname van onroerende zaken bent overeengekomen, zal De Vooruitgang aan die overname geen goedkeuring verlenen. Als de woning vervolgens aan een andere kandidaat-huurder wordt toegewezen, krijgt u alsnog de mogelijkheid de overname met deze nieuwe huurder te regelen.

Keukens en sanitair


Nieuwe huurder
Nieuwe huurders krijgen een woning aangeboden in minimaal de basiskwaliteit. Indien de woning is voorzien van een niet-standaard keuken en/of niet-standaard sanitair, dan zal de nieuwe huurder de keuken en/of het sanitair moeten accepteren. Onderhoud en vervanging van keukenapparatuur is voor rekening van de huurder. Bij vertrek uit de woning vervalt de niet-standaard keuken en/of het niet-standaard sanitair aan de verhuurder. Een keuken en/of sanitair wordt door De Vooruitgang uitsluitend vervangen door een standaard uitrusting.

Vertrekkende huurder
Meerwerk aan de keuken en/of het sanitair betaald door de vertrekkende huurder, mag de vertrekkende huurder aanbieden aan de nieuwe huurder. Indien de nieuwe huurder het meerwerk niet wil overnemen, mag de vertrekkende huurder het meerwerk aan het sanitair meenemen. Hiervoor in de plaats dient de vertrekkende huurder standaard sanitair terug te plaatsen. De Vooruitgang staat niet toe dat een keuken gedeeltelijk wordt meegenomen. De vertrekkende huurder mag de keuken in zijn geheel meenemen met terugbetaling van de vergoeding die De Vooruitgang heeft betaald. Hierbij wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Op de pagina Verlaten van de woning vindt u meer informatie die betrekking heeft op verhuizen en overname van goederen door de nieuwe huurder.