Verlaten van de woning

Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte voorzieningen? Op deze pagina staat het proces stap voor stap beschreven, van het opzeggen van de huur tot en met het inleveren van de sleutels.

De huur opzeggen

Wanneer u besluit om uw huurwoning te gaan verlaten, dient u de huur schriftelijk op te zeggen middels het daarvoor bestemde formulier ‘huuropzegging’. Het ingevulde formulier ontvangen wij bij voorkeur per e-mail, maar versturen naar ons postbusadres kan ook. Download het formulier 'huuropzegging' hier.

De opzegging dient te worden ondertekend door de hoofdhuurder en als de huurovereenkomst op meerdere namen staat ook door de medehuurder(s). Bij overlijden dient de ondertekening te geschieden door een erfgena(a)m(e) of familielid van de huurder.

De minimale opzegtermijn is één volle kalendermaand. Als u bijvoorbeeld de huur opzegt op 12 januari, dan loopt de huur tenminste door tot 12 februari.

Er mogen geen deuren uit de kozijnen worden gehaald tijdens het verhuizen.

Voorinspectie

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de voorinspectie én de eindinspectie.

Tijdens de voorinspectie wordt een opname van de woning gedaan. De opzichter zal samen met u de woning doorlopen en op het inspectieformulier aangeven welke zaken door uzelf moeten worden hersteld/schoongemaakt. Eventueel door u veroorzaakte gebreken, die zichtbaar zijn in uw woning in bewoonde staat, worden genoteerd.

Van de gezamenlijke voorinspectie wordt een rapport opgemaakt, waarin u en De Vooruitgang hun bevindingen en opmerkingen over de staat van de woning weergeven, inclusief de eventuele gebreken die door beiden zijn geconstateerd. Hierbij zal ‘de beschrijving van het gehuurde’, die is opgemaakt bij het begin van de huur, als uitgangspunt dienen.

Een lift mag niet worden gebruikt voor het verhuizen van zware materialen zoals kasten, bankstellen e.d.

Na de voorinspectie ontvangt u van ons een bevestiging van de huuropzegging samen met het voorinspectierapport, het overnameformulier en een prijslijst. U heeft vervolgens tot de eindinspectie de tijd om de woning leeg op te leveren. Eventuele gebreken/tekortkomingen en aanpassingen (welke niet door de nieuwe huurder worden overgenomen) moeten worden verwijderd/hersteld. Wanneer u dit niet doet, is De Vooruitgang genoodzaakt de zaken voor uw rekening te verwijderen/herstellen. In de prijslijst worden de globale kosten vermeld die bij u in rekening worden gebracht indien u de woning niet achterlaat zoals besproken.

Overname
Tijdens de voorinspectie geeft de opzichter aan welke voorzieningen voor overname in aanmerking komen. Denk vóór de voorinspectie al na over wat u eventueel aan de nieuwe huurder wilt overdragen. Met ‘overname’ bedoelen we het eventueel overdragen van uw eigen bezittingen aan de nieuwe huurder van de woning (bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, laminaat of lampen). Meer hierover leest u op de pagina Overname.

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie wordt vastgesteld of u de woning correct heeft opgeleverd, volgens de vastgestelde afspraken in het voorinspectierapport. De opzichter controleert in hoeverre de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen die in het verleden zijn aangebracht zullen bij het verlaten van de woning van geval tot geval in alle redelijkheid worden beoordeeld. Waardevermindering van de woning zal niet worden geaccepteerd. Tijdelijke voorzieningen dienen te worden verwijderd. Blijvende voorzieningen worden beoordeeld op goede staat van onderhoud. In geval van slecht onderhoud kan De Vooruitgang verlangen dat Zelf Aangebrachte Voorzieningen gedeeltelijk of geheel ongedaan worden gemaakt.

Indien gebreken die zijn geconstateerd tijdens de voorinspectie niet (juist) zijn verholpen, zullen de kosten voor het herstellen hiervan op u worden verhaald. Dit geldt ook voor door uzelf slecht uitgevoerde reparaties. Tevens wordt u een bedrag in rekening gebracht voor iedere dag dat wij de woning in gebruik hebben om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit bedrag bedraagt 1/30 deel van de bruto maandhuur per dag.

Daarnaast maakt de opzichter een lijst op van eventuele gebreken die tijdens de voorinspectie niet konden worden geconstateerd vanwege de bewoonde staat. Indien nodig zal de opzichter afspraken met u maken over het herstel van deze alsnog geconstateerde gebreken.

Tot slot wordt gecontroleerd in hoeverre de overname van (on)roerende zaken correct en naar onze richtlijnen heeft plaatsgevonden.

Bezichtiging door nieuwe huurder
Wanneer u de huur opzegt, is het voor De Vooruitgang van belang dat de woning zo snel mogelijk weer kan worden verhuurd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan bezichtigingen van kandidaat-huurders. Indien een bezichtiging wordt gewenst, zal de kandidaat-huurder contact met u opnemen. Als u zaken ter overname wilt aanbieden, is het ook in uw belang om een bezichtiging te laten plaatsvinden.

Sleutels

De sleutels van voordeur, keuken/achterdeur, schuurdeur, box/berging, zolder, meterkast, toegangsdeur fietsenberging, briefkast, CV-ontluchting, straatdeur en eventueel aanwezig inbraakwerend hang- en sluitwerk moeten bij de eindinspectie aan de opzichter worden overhandigd. De opzichter vermeldt dit op het eindinspectierapport.

Wanneer sprake is van algemene sleutels, dient u hetzelfde aantal te retourneren dat aan u is verstrekt. Alle overige binnendeur- en kastsleutels dienen in de betreffende deuren te worden gestoken.

De ontbrekende sleutels en die sleutels die bij nadere controle niet blijken te passen, zullen in rekening worden gebracht bij de vertrekkende huurder. Bij het ontbreken van één sleutel, kunnen de kosten van alle verstrekte sleutels én de kosten voor de aanschaf en het aanbrengen van nieuwe cilinders aan de vertrekkende huurder in rekening worden gebracht.

U mag als vertrekkende huurder nooit zelf sleutels overhandigen aan een (kandidaat) huurder. Sleutels mogen sowieso nooit door huurders worden uitgewisseld. Alle schade die voortvloeit uit ongeoorloofde en/of vroegtijdige sleutelafgifte aan derden (bijvoorbeeld een kandidaat huurder) zal u als vertrekkende huurder in rekening worden gebracht. Dit kan betekenen dat u, naast de kosten tot herstel van schade en gebreken aan de woning, ook de kosten voor gerechtelijke uitzetting en huurderving – ontstaan als gevolg hiervan – in rekening worden gebracht. Geef bij vertrek dan ook altijd al uw sleutels aan de opzichter van De Vooruitgang.

Wanneer u de sleutels aan de opzichter heeft overhandigd, de geconstateerde gebreken zijn verholpen en de financiële afwikkeling is afgerond, is uw relatie met ons officieel beëindigd.