Project 82 woningen ‘Maria Goretti’

Project 'Maria Goretti' omvat 82 woningen, waarvan 9 eengezinswoningen en 73 appartementen. Van deze woningen zal ook een deel worden afgenomen door Stichting Odion, een samenwerkingspartner van De Vooruitgang.

Wat is de huidige status van het project?
Het voorlopig ontwerp is getoetst door de gemeente. In dit voorlopig ontwerp is tevens de impact van de nieuwbouw op de omgeving meegenomen, denk aan bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten en parkeermogelijkheden voor de toekomstige bewoners. Ook de welstandscommissie heeft inmiddels haar akkoord gegeven op het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een de definitief ontwerp. Hiervoor wordt het ontwerp doorgerekend zodat alle technische uitgangspunten voor de bouw bekend zijn. Het definitief ontwerp is onderdeel van de vergunningsaanvraag die De Vooruitgang in oktober 2022 indient bij de gemeente Edam-Volendam. Het participatietraject is hiermee afgerond, vanaf dat moment geldt de standaard-vergunningsprocedure.

Terugblik op genomen stappen


Participatietraject
In juni 2021 startte de participatie voor het nieuwbouwproject. De eerste van totaal drie bijeenkomsten die De Vooruitgang samen met de gemeente Edam-Volendam organiseert. Doel van de bijeenkomsten is ideeën op te halen voor de uitwerking van de nieuw te bouwen woningen. De Vooruitgang vindt het daarnaast belangrijk inwoners inzicht te geven in de totstandkoming van dit nieuwbouwproject. Iedereen is van harte welkom bij deze participatiebijeenkomsten.

1e bijeenkomst: 8 juni 2021

Een online bijeenkomst tijdens mooi weer vormde gelukkig geen belemmering voor de opkomst: 65 deelnemers mochten wij verwelkomen. Nadat de uitgangspunten voor de nieuwbouw en de kaders van participatie waren uitgelegd door De Vooruitgang en de gemeente Edam-Volendam, werd ingezoomd op de mogelijkheden voor de nieuwbouw. Aan de hand van schetsen die varieerden in bijvoorbeeld bouwvolume en hoogteaccenten gaf de architect inzicht in de mogelijkheden en uitstraling. Daarna kon iedereen zijn/haar persoonlijke voorkeuren kenbaar maken. De uitkomsten hiervan waren direct zichtbaar op het beeldscherm. Groen vindt men nét iets belangrijker dan parkeren. Logisch ook dat de schets van de nieuwbouw met brede groene doorgangen de voorkeur kreeg.

Benieuwd naar de uitkomsten van de stemrondes? Deze vindt u onderin deze pagina, net als het vraag- en antwoordoverzicht.

Kaders nieuwbouw
Bernard Eeltink (manager Vastgoed van De Vooruitgang) ging tijdens de bijeenkomst in op de kaders vanuit de koopovereenkomst die gelden voor dit nieuwbouwproject:

  • Minimaal 62 appartementen, waarvan een nader te onderzoeken aantal voor Odion; Minimaal 9 eengezinswoningen;
  • Parkeren oplossen binnen project: ondergronds parkeren door kosten geen optie voor sociale woningbouw.

Rol gemeente Edam-Volendam
Robin Schilder (projectleider van de gemeente Edam-Volendam) ging in op de kaders vanuit de gemeente:

  • Herstructurering Julianaweg, hier moet op aangesloten worden;
  • Parkeervoorzieningen; binnen het project op te lossen;
  • Groenbeleid; versterking van de huidige groenstrook langs het water.

Eerste bijeenkomst basis voor uitwerking
Aan de hand van de uitkomsten van de eerste sessie gaat de architect van De Vooruitgang verder met de uitwerking van het nieuwbouwplan. Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat de groenvoorziening en parkeren rondom het nieuwbouwproject extra aandacht verdienen. Hiervoor plant de gemeente Edam-Volendam aparte informatiebijeenkomsten voor betrokken buurtbewoners.

Vervolgstappen tot definitief plan
De uitkomsten van de eerste participatiebijeenkomst worden nu verwerkt tot een concreter plan. Dit plan wordt tijdens de tweede sessie gepresenteerd. Ook nu willen we weten wat de reacties hierop zijn en gaan we daarover in gesprek met belangstellenden. In de derde sessie hopen we samen tot een definitief plan te komen.

2e bijeenkomst: 11 oktober 2021

Na een succesvolle eerste digitale bijeenkomst op 9 juni zijn door deelnemers veel ideeën geopperd, suggesties gedaan en voorkeuren uitgesproken. Dit is verwerkt tot een aangepast ontwerp. Op 11 oktober tijdens de tweede bijeenkomst werd dit aangepaste ontwerp gepresenteerd. Een fysieke bijeenkomst gelukkig, georganiseerd in de AMVO. Om 19:00 uur ontvingen wij de eerste gasten en al snel bleek de belangstelling enorm, er waren ongeveer 150 geïnteresseerden aanwezig. Onze dank daarvoor!

Korte terugblik
Om 19:30 uur trapten we af met een korte terugblik op de eerste bijeenkomst. Destijds bleek dat het gros van de aanwezigen voorkeur had voor een verticaal gevelbeeld met baksteen in combinatie met hout. En bij de toevoeging van een extra verdieping kreeg een iets terugvallende gevel de meeste stemmen.

Input eerste bijeenkomst leidend
Na de eerste bijeenkomst zijn stappen gezet. In nauwe afstemming met de gemeente en de architect is een aangepast ontwerp uitgewerkt. De input van de eerste bijeenkomst vormde hierbij de leidraad. Gekeken is naar het aantal woningen, parkeergelegenheid en openbare inrichting. Er is gesproken met de brandweer, stichting Odion, de gemeente en het College B&W. Tijdens de eerste bijeenkomst is ook een aantal opmerkingen geplaatst over zaken die buiten de verantwoordelijkheden van De Vooruitgang vallen bij de nieuwbouw op de Maria Goretti locatie. Over het penhuisje bijvoorbeeld. De gemeente onderzoekt of dit een fraaier aanzicht kan krijgen en wil hiervoor in gesprek gaan met omwonenden. De groenstrook van de Meergracht zal extra benadrukt worden, en de gemeente maakt budget vrij voor de nieuwe indeling van de Foksiastraat. Hiertoe organiseert de gemeente een bijeenkomst met omwonenden.

Het aangepaste ontwerp
Het nieuwbouwplan omvat 30 woningen voor stichting Odion, 43 appartementen voor senioren en 9 eengezinswoningen. Hiervoor is gekozen vanwege de enorme woningschaarste en de groeiende lijst woningzoekenden bij De Vooruitgang. Architect Rob Wesselink nam de deelnemers mee in het aangepaste ontwerp aan de hand van een presentatie. Het ontwerp was vanuit verschillende standpunten uitgewerkt zodat alle aanwezigen er zich een goed beeld bij konden vormen. Naast enkele kritische opmerkingen en vragen waren de reacties op het ontwerp over het algemeen erg positief. Op de vraag wie het ontwerp mooi vond, stak ongeveer 80% zijn hand op, een prachtig resultaat! De gehele presentatie vindt u onderaan deze pagina terug.

Benieuwd naar de presentatie van de tweede bijeenkomst? Deze vindt u onderin deze pagina, net als het vraag- en antwoordoverzicht.

Met elkaar in gesprek
Het doel van deze bijeenkomst was om te presenteren wat er tot nu toe is gedaan met de geleverde ideeën en om weer input op te halen bij de aanwezigen voor de vervolgstap. En natuurlijk om vragen te kunnen beantwoorden en dieper op het aangepast ontwerp in te gaan. Daarom zijn we tijdens en na afloop in gesprek gegaan met de aanwezigen. Vier foamborden met daarop de ontwerpen stonden klaar. Hierop kon iedereen na afloop van de presentatie gedachten of opmerkingen delen en over het ontwerp in gesprek gaan. Zo zijn er suggesties, opmerkingen en vragen geplaatst over het gebruik van wit steen, de grootte van de balkons en de sociale huurgrens. Alle suggesties zijn verzameld en weer aangeleverd bij de architect. De gestelde vragen worden beantwoord in het vraag- en antwoordoverzicht dat onderaan deze pagina is terug te lezen. Uit de voornamelijk positieve reacties tijdens en na de bijeenkomst kunnen we concluderen dat het aangepaste plan voldoet aan de ingebrachte punten tijdens de eerste bijeenkomst.

Volgende stap: voorontwerp indienen bij gemeente
Eind december wordt er door De Vooruitgang een voorontwerp (ook wel voorlopig ontwerp genoemd) aangeleverd bij de gemeente Edam-Volendam. Alle opmerkingen die tijdens de tweede bijeenkomst geplaatst zijn, worden meegewogen in dit voorlopig ontwerp. Uiteraard zijn de kaders en het beschikbare budget van De Vooruitgang aangehouden. Het voorontwerp wordt getoetst door de gemeente. Ook de impact van de nieuwbouw op de omgeving – denk aan bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten en parkeermogelijkheden voor de toekomstige bewoners – wordt hierin meegenomen. De locatie heeft nu nog een maatschappelijke bestemming. Voor nieuwbouw is het nodig dat dit wordt aangepast. Het voorontwerp heeft als doel om deze bestemmingsplanwijziging aan te vragen.

Laatste stap in nieuwbouwplannen: definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp is getoetst door de gemeente. In dit voorlopig ontwerp is tevens de impact van de nieuwbouw op de omgeving meegenomen, denk aan bereikbaarheid door nood- en hulpdiensten en parkeermogelijkheden voor de toekomstige bewoners. Ook de welstandscommissie heeft inmiddels haar akkoord gegeven op het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt nu uitgewerkt tot een de nitief ontwerp. Hiervoor wordt het ontwerp doorgerekend zodat alle technische uitgangspunten voor de bouw bekend zijn. Het definitief ontwerp is onderdeel van de vergunningsaanvraag die De Vooruitgang in oktober 2022 indient bij de gemeente Edam-Volendam. Het participatietraject is hiermee afgerond, vanaf dat moment geldt de standaardvergunningsprocedure.

Planning (onder voorbehoud)

  • Eind 2022: bestemmingsplan ter inzage leggen
  • Eind 2023: start sloopwerkzaamheden
  • Medio 2024: start bouw
  • Eind 2025: oplevering

Downloads

> Uitkomsten van de stemrondes
> Vraag- en antwoordoverzicht eerste bijeenkomst
> Presentatie tweede bijeenkomst
> Vraag- en antwoordoverzicht tweede bijeenkomst

Aanmelden voor deze woningen is nog niet mogelijk

Het is nu nog niet mogelijk om u aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Deze informatie publiceren wij dan ook op onze website. Bij toewijzing worden de wetten en regels gevolgd zodat de woningen eerlijk worden verdeeld. Het kan voorkomen dat een aantal woningen direct wordt toegewezen aan mensen in een noodsituatie (woningzoekenden met urgentie, statushouders).

We houden u op deze pagina op de hoogte van alle ontwikkelingen.