Woningtoewijzing

Wat is passend toewijzen?

Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepalen voor welke woning de woningzoekende in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen.

Waarom passend toewijzen?

Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Welke huurprijs is passend bij het inkomen en huishoudsamenstelling?


Maximale contracthuur
Van alle nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens moet De Vooruitgang zich in minstens 95% van de gevallen houden aan de volgende huurprijzen:

 • bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal 633,25 euro*;
 • bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal 678,66 euro*.

Uitzonderingen toegestaan
Bij hoogstens 5% van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens kan de woningcorporatie een uitzondering maken en een woning met een hogere contracthuur toewijzen. Deze huur mag echter nooit hoger zijn dan €752,33*.

* prijspeil 2021; kale huurprijs; dus niet de rekenhuur of subsidiabele huur

Inkomens/huur tabel
In onderstaande infographic is te zien voor welke huurprijs huurtoeslagontvangers maximaal kunnen huren.

U opent de infographic in pdf via deze link.


Woningtoewijzing en de voorrangregels

Huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens

 • Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen tot de huurtoeslag-grens kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs tot en met € 633,25.
 • Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen tot de huurtoeslag-grens kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs tot en met € 678,66.


Huishoudens met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 40.024,-

 • Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 40.024,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 633,25 tot € 752,33.
 • Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen hoger dan de huurtoeslaggrens maar onder € 40.024,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 678,66 tot € 752,33.


Ter verduidelijking: het gaat om eenpersoonshuishoudens met een inkomen van meer dan € 23.725,- en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijke inkomen van meer dan € 32.000,-. Als het gaat om huishoudens boven de AOW-leeftijd, dan geldt bij eenpersoonshuishoudens een inkomen van meer dan € 23.650,- en bij meerpersoonshuishoudens een gezamenlijk inkomen van meer dan € 32.075,-. Echter mag in beide situaties het (gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan € 40.024,-.

Huishoudens met een inkomen hoger dan € 40.024,-

 • Huishoudens die bestaan uit één of twee personen met een inkomen hoger dan €40.024,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 633,25 tot €752,33.
 • Huishoudens die bestaan uit drie of meer personen met een inkomen hoger dan €40.024,- kunnen alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 678,66 tot €752,33.

LET OP! Woningzoekenden met een inkomen hoger dan €40.024,- komen alleen in aanmerking voor een huurwoning met een huurprijs tot € 752,33 (liberalisatiegrens) als er nog genoeg ruimte is in het percentage:
• toewijzingen (10%) voor huishoudens met een inkomen tot € 44.655,- of;
• in de vrije toewijzingsruimte (10%).

Wanneer worden woningen gepubliceerd op de website?

Huurwoningen worden op woensdagen (indien er vrijkomende woningen zijn) om 12:00 uur gepubliceerd op de website. Er kan van woensdag 12:00 uur tot de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur worden gereageerd.

Wat is een tipbericht?

Woningzoekenden worden automatisch op de hoogte gehouden van vrijkomende huurwoningen via het tipbericht. Als de woningzoekende bij de inschrijving een emailadres invult, dan ontvangt hij/zij per email een overzicht van de woningen die vrijkomen. Als de woningzoekende aan de voorwaarden voldoet, kan hij/zij direct op deze woning reageren via 'Mijn pagina'.

Wat betekenen de symbolen die bij de woningen zijn opgenomen?

Bij de vrijkomende woningen zijn onderstaande symbolen opgenomen. Bij elke type woning horen bepaalde passendheidscriteria.

TypeBeschrijvingPassenheidscriteria
(o.b.v. de aard, grootte of prijs van de woning)
AanleunwoningPassend toewijzen
Voorrang voor 65 jaar en ouder
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
SeniorenwoningPassend toewijzen
Voorrang voor 55 jaar en ouder
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
Eengezinswoning met 2 kamersPassend toewijzen
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
Eengezinswoning met 3 kamersPassend toewijzen
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
Eengezinswoning met 4 kamers of meerPassend toewijzen
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
Voorrang aan grote huishoudens
Jongerenflat met 2 kamersPassend toewijzen
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie
Jongerenflat met 3 kamersPassend toewijzen
Voorrang voor personen met een urgentie-indicatie


Hoe gaat de woningtoewijzing in het aanbodmodel?

Wanneer een woning vrij komt binnen het aanbodmodel wordt deze op de website geplaatst. Woningzoekenden die reageren op een vrijkomende woning worden in het systeem automatisch gerangschikt. Woningzoekenden kunnen alleen op een vrijkomende woning reageren als ze aan de genoemde criteria voldoen. Op basis van passendheidscriteria, reacties, 1e reactiedatum, inschrijfdatum etc. wordt geautomatiseerd een ‘ranglijst’ samengesteld. Diegene die bij sluiting van de reactietermijn bovenaan de ranglijst staat, wordt benaderd voor de vrijkomende woning.

Bij het aanbod moet De Vooruitgang vermelden aan welke eisen de woningzoekende moet voldoen. Bij alle vrijkomende woningen van De Vooruitgang worden conform de Regionale huisvestingsverordening (HVV), de passendheidscriteria, bindingscriteria en inschrijfduur toegepast als algemeen volgordecriterium. Daarnaast hanteert De Vooruitgang de aanvullende eis dat per type woning reacties worden opgebouwd. Deze regels gelden voor alle woningzoekenden binnen het aanbodmodel van De Vooruitgang.

Passenheidscriteria (labels inzake passenheid)

Passendheidscriteria zijn een instrument waarmee de woningzoekenden die aan bepaalde eisen voldoen, voorrang krijgen bij een woning die in het bijzonder voor hen geschikt is. Het moet gaan om passendheid in verband met “de aard, grootte of prijs” van een woning die met voorrang aan bepaalde categorieën woningzoekenden moeten worden aangeboden.

Een woningzoekende met verminderde zelfredzaamheid kan bijvoorbeeld voorrang krijgen bij de toewijzing van een gelijkvloers, met een lift toegankelijk appartement.

Passendheidscriteria zijn voorrangsregelingen, geen uitsluitingsgronden. Dat betekent dat een woningzoekende die voldoet aan de op een woning van toepassing zijnde passendheidseis met voorrang in aanmerking komt ten opzichte van woningzoekenden die daaraan niet voldoen. Een passendheidseis wordt bij het te huur aanbieden van de woning kenbaar gemaakt in de vorm van een label.

Andersom: woningzoekenden die niet voldoen aan een passendheidseis, komen eventueel wel voor deze woningen in aanmerking, maar dan alleen ná de woningzoekenden die wél aan de passendheidseis voldoen.

Bindingsciteria: voorrang bij regionale en lokale binding

Aan de hand van het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Huisvestingswet 2014 kan nagegaan worden wanneer een woningzoekende lokale of regionale binding heeft:

 • een woningzoekende is economisch gebonden aan de woningmarktregio, de gemeente of de kern indien hij met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft zich in die woningmarktregio, die gemeente of die kern te vestigen;
 •  een woningzoekende is maatschappelijk gebonden aan de woningmarktregio, de gemeente of de kern indien hij:
  – een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in die woningmarktregio, die gemeente of die kern te vestigen, of
  – ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van die woningmarktregio, die gemeente of die kern.

Hoeveel reacties mag een woningzoekende plaatsen?

Een woningzoekende mag op alle vrijkomende woningen reageren. De woningzoekende moet goed nagaan of hij/zij voldoet aan de criteria die bij de woning worden genoemd. Door de zogenoemde ‘woonbon’ in te sturen reageert de woningzoekende op een vrijkomende woning. De woonbon wordt gevonden door in te loggen op ‘Mijn pagina’ van De Vooruitgang.

Mag de woningzoekende zijn/haar reactie verwijderen?

Een woningzoekende mag zijn/haar reactie(s) laten verwijderen wanneer de reactieperiode nog niet is verstreken. Neem daarvoor contact op met De Vooruitgang via 0299-399960. De reactieperiode loopt van woensdag 12:00 uur tot de volgende dinsdag 12:00 uur. Na sluiting van de reactieperiode is het niet meer mogelijk een reactie te verwijderen.

Mag De Vooruitgang een woningzoekende weigeren?

Het kan gebeuren dat De Vooruitgang de woningzoekende weigert. Omdat De Vooruitgang, gelet op haar taak als toegelaten instelling of haar belang als verhuurder, daaronder mede begrepen haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van de belangen van de overige huurders en voor de waarborging van het woongenot, redelijkerwijs het sluiten van een huurovereenkomst met aanvrager heeft kunnen weigeren. Wanneer De Vooruitgang op deze gronden de woning weigert heeft dit geen gevolgen voor de status van de woningzoekende.

Kan een woningzoekende zijn/haar reacties aan iemand anders overdragen?

Reacties zijn persoonsgebonden en kunnen niet zonder reden overgedragen worden aan iemand anders. Hiervoor zijn twee uitzonderingen. In het geval van echtscheiding/relatiebreuk kunnen de reacties worden verdeeld over beide personen (zie pagina Inschrijving). In geval van overlijden blijven de reacties op naam staan van de achterblijvende woningzoekende.

Wat gebeurt er als een woningzoekende eerste is geworden op de ranglijst van een vrijkomende huurwoning?

Degene die bovenaan de ranglijst staat, wordt door De Vooruitgang benaderd voor de vrijkomende woning. De woningzoekende krijgt van De Vooruitgang de gegevens van de contactpersoon van de desbetreffende woning. De woningzoekende kan met de contactpersoon een afspraak maken om de woning te bezichtigen. Daarnaast kan de woningzoekende met deze persoon onder voorbehoud van definitieve toewijzing afspraken maken over eventuele overname van zelf aangebrachte voorzieningen en/of roerende zaken in de woning.

Wat als de woningzoekende geïnteresseerd is in de aangeboden woning?

Wanneer de woningzoekende na de bezichtiging geïnteresseerd is in de woningaanbieding, zal De Vooruitgang de gezinssamenstelling, het inkomen en het woonverleden gaan controleren. Ook worden de naam- en adresgegevens bij de Basis Registratie Personen van de gemeente gecontroleerd. De Vooruitgang kan vervolgens overgaan tot het formeel aanbieden van de woning, waarna de woningzoekende de woning definitief kan accepteren.

De woningzoekende dient het volgende aan te leveren bij De Vooruitgang:

 • Legitimatiebewijs van de woningzoekende en eventuele partner;
 • Ingevulde verhuurdersverklaring (wanneer de woningzoekende nu of in de afgelopen jaren elders woonruimte heeft gehuurd);
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister;
 • Kopie van het ondertekende ouderschapsplan waaruit blijkt wie de ‘hoofdzorg’ heeft voor minderjarige kinderen in geval van een scheiding;
 • Gegevens van de bewindvoerder indien van toepassing.
 • Recente inkomensverklaring van de woningzoekende en eventuele partner*;

* Zonder inkomensverklaring(en) kan een woning niet worden aangeboden. Een inkomensverklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Wat als de woningzoekende niet geïnteresseerd is in de aangeboden woning?

Indien de woningzoekende niet geïnteresseerd is in de woning, wordt deze gevraagd een 'niet-akkoordverklaring' te ondertekenen. Zie ook punt 7 op pagina De belangrijkste spelregels.

De 'niet-akkoordverklaring' kunt u hier downloaden.