28 november 2014

De Vooruitgang presteert goed

Afgelopen zomer heeft Stichting Woningbeheer De Vooruitgang zich laten visiteren door Raeflex. Het visitatierapport is openbaar en gewaardeerd met zeer goede eindcijfers.  Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is enorm trots op dit resultaat. De Vooruitgang blijft haar dienstverlening monitoren en wil deze continu verbeteren. Het hele rapport is hier na te lezen. Wat is visitatie Met een visitatie legt een woningcorporatie verantwoording af over de prestaties van de afgelopen vier jaar. Ook is het een instrument voor zelfreflectie. Een externe commissie beoordeelt de prestaties, het vermogensbeheer en de governance en geeft verbeterpunten mee.
De commissie bestaat uit professionals uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven die niet bij Raeflex in dienst zijn. Tevens krijgen belanghebbenden ruimte om tijdens de visitatiegesprekken adviezen mee te geven. Zo krijgen visitatierapporten een duidelijk toekomstgerichte functie.
Lokaal verankerd Met kennis van de lokale gemeenschap levert De Vooruitgang een belangrijke bijdrage aan Volendammers die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Daar ligt ook haar ambitie, zo blijkt uit de position paper. De Vooruitgang geeft aan dat ze zich wil focussen op volkshuisvestelijke taken die niet door de markt worden opgepakt. De commissie constateert dat De Vooruitgang daar goed in slaagt.

In vergelijking met vier jaar geleden heeft De Vooruitgang belangrijke resultaten behaald op alle prestatievelden van de visitatiemethodiek. De Vooruitgang heeft zich vooral ingezet voor de verbetering van de governance en een sterkere financiële aansturing gericht op risicobeheersing en continuïteit. De effecten zijn zichtbaar. Ook in het Presteren naar Opgaven en Ambities en het Presteren volgens Belanghebbenden heeft De Vooruitgang goede prestaties neergezet. Opvallend daarbij is de zeer hoge waardering die belanghebbenden unaniem hebben gegeven aan de communicatie met De Vooruitgang: een 9. De commissie vindt dat De Vooruitgang trots mag zijn op de verbeteringen die zij sinds de visitatie van 2010 heeft getroffen en de prestaties die zij heeft geleverd.

Totale beoordeling Visitatie Presteren naar Opgaven en Ambities            7,9             Presteren volgens Belanghebbenden            8,0             Presteren naar Vermogen            8,0             Governance            7,2