9 december 2016

Hoofdpunten van het huurbeleid 2017, inkomens- en huurgrenzen


Toewijzingsgrens
Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep: mensen met een inkomen tot 40.349 euro. Per 1 januari 2017 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.165 euro.
Van de vrijkomende sociale huurwoningen kan dus ten hoogste 10 procent worden toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165 en 40.349 euro.

Inkomensgrens inkomensafhankelijke huurverhoging
Vanaf 1 januari 2017 geldt er nog maar één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen in 2015 van alle bewoners in een huishouden hoger is dan 40.349 euro.

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen
De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt net als in 2015 en 2016 op 710,68 euro. Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2017 maximaal 414,02 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2016 was dat 409,92 euro.
Is de huur hoger dan 414,02 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een toeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen.
De lage aftoppingsgrens voor één- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 592,55 euro per 2017 (was 586,68 euro in 2016).
De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 635,05 euro (was 628,76 euro in 2016).

Huurtoeslag
De pensioengerechtigde leeftijd gaat al sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2017 is die leeftijd 65 jaar en negen maanden.

Meerpersoonsouderenhuishouding
Per 1 januari 2017 wordt de definitie van het begrip meerpersoonsouderenhuishouden aangepast. Vanaf dan is sprake van een meerpersoonsouderenhuishouden zodra één van de leden van het huishouden op 1 januari de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In 2016 was nog de leeftijd bepalend van degene(n) die binnen het huishouden meer dan de helft bijdragen aan het gezamenlijk inkomen.

Maximale huurstijgingen
Zodra er informatie beschikbaar is over de maximale huurstijgingen in 2017 melden we dit op onze site.
Meer over de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen per 1 januari 2017 staat in de jaarlijkse circulaire.