20 december 2018

Wijzigingen huurprijsgrenzen en inkomensgrenzen per 1 januari 2019

In dit nieuwsbericht brengen wij u graag op de hoogte van de wijzigingen met betrekking tot het passend toewijzen van de vrijkomende woningen. Per 1 januari van ieder jaar worden de huurprijsgrenzen opgehoogd en daarmee dus ook de inkomensgrenzen.

In de bijlage ziet u de huur- en inkomensgrenzen van 2018 en de nieuwe huur- en inkomensgrenzen die vanaf 1 januari 2019 gaan gelden. Kijk goed wat voor u van toepassing is per 1 januari 2019.

Evaluatie passend toewijzen
De gevolgen van de invoering van het passend toewijzen per 1 januari 2016 worden steeds duidelijker. Omdat corporaties vanaf 2016 95% van de vrijkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens, zijn de huurprijzen (streefhuur) van alle woningen per 1 januari 2016 aangepast. Ook de labeling van de woningen is per die datum aangepast. Om tot een evenredige verdeling van de woningen per categorie te komen is gekeken naar het aantal woningzoekenden per huishoudgrootte en inkomenscategorie. Het woningbezit is naar die verhouding gelabeld. Streefhuren zijn vastgesteld en ook voorrangsregels bij toewijzing.

We zijn inmiddels 3 jaar verder en merken dat de vraag vanuit de markt veranderd. Ook de verhoudingen van het aantal woningzoekenden per categorie zijn gewijzigd. Tijd om te kijken naar de huidige streefhuren, labeling en voorrangsregels in het beleid van De Vooruitgang.

Uit evaluatie zijn een aantal knelpunten gekomen. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van woningzoekenden is besloten om per 1 januari 2019 de volgende wijzigingen aan te brengen in de labeling van de woningen van De Vooruitgang.

Wijzigingen in labeling per 1 januari 2019

 • De voorrangsregel voor twee of meer personen bij 3-kamerappartementen vervalt. Dit levert voor de hogere inkomenscategorie voor eenpersoonshuishoudens (inkomen > € 22.700,-) een toename op van 49 woningen. Het gaat hierbij om de volgende woningen:
  - Het Top (20 woningen)
  - Boezelgracht en Dukaton (4 woningen)
  - G.A. Brederodestraat (8 woningen)
  - Siriusplein nieuw (7 woningen)
  - Saturnusstraat nieuw (10 woningen)
  Voor eenpersoonshuishoudens in de laagste inkomenscategorie (inkomen < € 22.700,-) zorgt dit voor een toename van 22 woningen aan het Siriusplein en Zonnesingel.
 • De streefhuren van de nieuwe 2-kamerappartementen aan de Kimsterweg te verhogen naar een huur van € 608,-. Dit is net boven de eerste aftoppingsgrens om het aanbod woningen aan eenpersoonshuishoudens in de hogere inkomenscategorie (inkomen > € 22.700,-) te vergroten.
 • De voorrangsregel voor 3 of meer personen bij eengezinswoningen aan te passen van 75% naar 50%, zodat ook jonge starters in aanmerking kunnen komen voor een eengezinswoning.
 • De leeftijdscategorie bij toewijzing van kleine eengezinswoningen, zijnde de Overste Ludenstraat en Donata Steurhof aan te passen van 18 t/m 54 in plaats van t/m 64 jaar, omdat in de eerste categorie de vraag het grootst is.
 • De bezettingscategorie voor de eengezinswoningen met drie kamers, zijnde de Overste Ludenstraat en Donata Steurhof, aan te passen naar 2 tot 4 personen in plaats van alleenstaanden en huishoudens bestaande uit 2 of meer personen. Dit biedt kleinere gezinnen en starters meer kans op zo’n woning, welke ook voor deze doelgroep bedoeld zijn.
 • De bezettingscategorie van de seniorenappartementen met vier kamers, zijnde de begane grond van het Boelenspark en twee hoekwoningen in de Bloedkoraal aan te passen naar minimaal 2 personen. Dat zou betekenen dat deze niet meer toegewezen worden aan eenpersoonshuishoudens. Dit zijn grote appartementen die eigenlijk ook niet bestemd zijn voor eenpersoonshuishoudens.
 • De bezettingscategorie van de vier “grote” appartementen op de bovenste verdieping van de St. Nicolaashof aan te passen naar minimaal 2 personen.


 • Wij hopen dat het duidelijk is voor u. Mocht u echter vragen hebben met betrekking tot deze aanpassingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

  Verder wensen wij u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

  Het team van De Vooruitgang